Bülten 2013

Bülten 2013-69 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı 1 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren %2 olarak Uygulanacaktır

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 12.09.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/69 )

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI 1 EYLÜL 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN %2 OLARAK  UYGULANACAK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81/c maddesine göre kısa vadeli sigorta prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmekte ve bu prim   işverenlerce ödenmektedir.

19 0cak 2013 gün ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  9 ncu maddesiyle bu hüküm aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Aynı kanunun 21/b maddesine göre bu hüküm, 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu hükümlere göre; 01.09.2013 tarihine kadar yapılan işin tehlike ağırlığına göre %1-6,5 oranında uygulanmakta olan prim 01.09.2013 tarihinden itibaren %2 (Bakanlar Kurulunca başka bir tespit yapılmadığından) olarak uygulanacaktır.

Emekli olup (4/a) kapsamında çalışanlarda %30 olan Sosyal Güvenlik Destekleme primi (SGDP) ne kısa vadeli sigorta prim oranı %1-6,5 (tehlike sınıfına göre) ilave edilerek SGDP oranı % 31 ile 36,5 arasında değişmekte iken 2013 yılının Eylül ayı başı itibariyle bu oran % 32 olacaktır. % 30 oranındaki SGDP’nin ¼’ü (%7,5) sigortalı, ¾’ü (%22,5) işveren hissesi olup işveren kısa vadeli primini de ilave ederek (%24,5) kuruma bildirim yapacaktır.