Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi Uzatıldı

29 Haziran 2013  gün ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Tebliği ile anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerinin, yeni TTK’ya uygun hale getirilme süresi 01.07.2013 tarihinden  01/07/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Tebliğ aşağıdadır

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN

TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE

GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.