Kesilen Damga Vergisinin İadesi İle İlgili Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

26 Şubat 2013 gün ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de  02 Şubat 2012 gün ve Esas No : 2009/1 Karar No : 2012/2 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Bu karar, ihale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabileceği hakkındadır.