Bülten 2013-26 2013 Yılında Beyan Edilecek Basit Usulde Kazancın Beyanı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/26 )

2013 YLILINDA BEYAN EDİLECEK 2012 YILI BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN

TESPİTİ VE BEYANI

2012 Kasım ayı itibariyle 709.915 adet olan Basit Usulde Ticari Kazanç mükellefinin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı 1 Şubat 2013-25 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Bu mükelleflerin 2012 yılı için yapacakları beyanı ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır.

1. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır.

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

-Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,

-Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere,

ilave edilecektir.

GİDER

GELİR

FARK

(Kar   veya Zarar)

(4+5+6)-(1+2+3)

Dönem Başı            Emtia Mevcudu                 (1) Dönem İçinde Satın Alınan   Emtia                    (2) Giderler                      (3) Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat                   (4) Diğer Gelirler               (5) Dönem Sonu               Emtia Mevcudu                        (6)

 

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Örnek: 2012 yılında bakkallık faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendirilen bir mükellefin işletme hesabı özeti aşağıdaki gibidir:

Dönem başı mal mevcudu 20.000 TL
Dönem içi alışlar 40.000 TL
Giderler 25.000 TL
Dönem hasılatı 80.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu 20.000 TL

 

GİDER

GELİR

FARK

(Kar   veya Zarar)

(4+5+6)-(1+2+3)

Dönem Başı            Emtia Mevcudu                 (1) Dönem İçinde Satın Alınan Emtia                    (2) Giderler                      (3) Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat                   (4) Diğer Gelirler               (5) Dönem Sonu               Emtia Mevcudu                        (6)
20.000 40.000 15.000 80.000 ———– 20.000 100.000-75.000=25.000TL

 

2. Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler

 Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden ödenmiş olmak koşuluyla sosyal güvenlik primini (bağ-kur)  ve  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen indirim konularını indirebilirler. İndirilebilecek unsurlar aşağıdadır.

-Sosyal Güvenlik Primi (Bağ-Kur)                     

-Geçmiş Yıl Zararları                                          

-Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri     

-Eğitim ve Sağlık Harcamaları                            

-Eğitim,Sağlık ve Dini Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar        

-Diğer Bağış ve Yardımlar                                  

-Sakatlık İndimi                                                  

Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 

3. Basit Usulde Ticari Kazancın Beyanı

a-Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri

-Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde, 2012 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2013 yılı ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.

-Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2012 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2013 yılı MART ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecektir.

-Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

-Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

-Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

-Beyanname normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

-Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

b. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler için) Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

-Beyanname bir örnek doldurulacaktır.

-Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini, https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır.

4. Verginin Ne Zaman Ödeneceği

-01-25 Şubat 2013 tarihleri arasında verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte olup; birinci taksitin 28 Şubat 2013 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 30 Haziran 2013 tarihine (30 Haziran Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü) kadar ödenmesi gerekmektedir.

-Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

5. Verginin Nereye Ödeneceği

Vergi;

-Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

-Bağlı bulunulan vergi dairesine.