Bülten 2013-27 Bağımsız Denetim Yetki Belgesi Olmadan 2013 Yılına Ait Bağımsız Denetim Yapabilme Esasları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.02.2013

BÜLTEN ( E.Ö. 2013/27 )

 

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİ BELGESİ OLMADAN 2013 YILINA AİT BAĞIMSIZ DENETİM YAPABİLME ESASLARI

26 Aralık 2012 gün ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 nci maddesinin 6 nolu bendinde yer alan ,

“(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki meslek mensupları, 1/1/2014 tarihinden önce biten hesap dönemleri için; 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme imzalamış oldukları mükellefleriyle sınırlı olmak ve 6102 sayılı Kanun ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer verilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere Kurumdan izin almak kaydıyla dördüncü fıkra hükümlerine bağlı olmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetim yapabilirler. Bunlara Bağımsız Denetçi Belgesi, kimliği ve mührü verilmez. Bu hüküm söz konusu hesap döneminden sonrası için kazanılmış hak oluşturmaz.”

 hükmü gereğince;

YMM’ler ile SMMM (15 yıllık mesleki tecrübeye sahip)’ler, 2012 hesap dönemine ilişkin sözleşme imzaladığı  mükellefleriyle  sınırlı olarak;

1-Bağımsız Denetim Yetki Belgesi olmaksızın,

2- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan izin almak koşuluyla,

3-Sadece 2013 yılı ile ilgili olarak,

Bağısız Denetim yapabileceklerdir.