HaberlerYeni Türk Ticaret Kanunu HaberleriYeni Türk Ticaret Kanunu Yönetmelikleri

Ticaret Sicil Yönetmeliği Yayımlandı

27 Ocak 2013  gün ve  28541sayılı Resmi Gazete’de 2012/4093  karar sayılı Ticaret Sicil Yönetmeliği yayımlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret sicil kayıtlarının tam sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır.

Bu Yönetmelik; ticaret sicil müdürlüklerinin kurulmasına ve işleyişine, sicil defterlerinin tutulmasına, ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine, ticaret sicili  müdürlüklerinin kararlarına karşı itiraz yollarına, ticaret sicili müdür ve müdür yardımcıları ile diğer personelde aranacak niteliklere ve disiplin işlerine ilişkin usul ve esaslar ile ticaret siciline ilişkin diğer hususları kapsar.

Sözü edilen tebliğe ulaşmak için tıklayınız.