Bülten 68 421 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği :Elektronik Fatura Kullanma ve Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,14.12.2012

BÜLTEN (E.Ö. 2012-68)

421 NOLU  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ :ELEKTRONİK FATURA KULLANMA VE ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU

14 Aralık 2012 gün ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler belirlenmiştir.

I-Kapsama giren mükellefler

a-4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b-6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

c-397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

dBu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilir.

Zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

II-Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

a-Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

b-Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmeleri zorunludur. 

 

İlgili Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.