Bülten2012-12 Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda Ya Da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontoların Kdv Uygulaması

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                                                                       İstanbul,19.01.2012

                                                   

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/12 ) 

YIL SONLARINDA, BELLİ BİR DÖNEM SONUNDA YA DA BELLİ BİR CİRO AŞILDIĞINDA YAPILAN İSKONTOLARIN KDV UYGULAMASI

 

Maliye Bakanlığı 19.01.2012 gün ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 116 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde;

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontoların KDV uygulamasında önemli değişiklik yapmıştır.

31.12.1987 gün ve 19681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde yer alan; 

“Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştirki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanununun 4. maddesi çerçevesinde “hizmet” kapsamına giren bu işlemlere ait iskontolar, aynı Kanunun 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır.”

Bu tebliğin bu ifadesinden sonra, yıl sonlarında veya belli ciro aşıldığında yapılan ödemeler bir hizmetin karşılığı olarak kabul edilmiş ve bu ödemelere ilişkin KDV oranı genel oran olan %18 olarak uygulanmıştır.

Düşük oranlı mal ve hizmet satışlarında KDV oranı %1 ve %8 uygulansa bile, bu tür ödemeler hizmet kapsamında değerlendirildiğinden %18 oranında KDV oranı uygulanmış ve bu tür incelemelerde matrah farkları çıkmıştır.

116 seri Nolu KDV Genel Tebliği, 26 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin bu hükmünü 19.01.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır. Uygulama bu tarihten sonra 116 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin aşağıda yer alan 6.2 hükmüne göre yapılacaktır.

Bu hüküm şöyledir.

Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontolar

KDV Kanununun 35 inci maddesi ile KDV matrahında çeşitli sebeplerle değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.”

Bu hükümden anlaşılması gereken, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar için ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranını uygulanacaktır. Örneğin %8 oranında mal teslim eden bir mükellef ciro aşımı nedeniyle ciro primi ödediğinde bu ciro priminin KDV oranı teslim edilen malın KDV oranı olan %8 uygulanacaktır.