Bülten 2012-34 Kısmi Tevkifata Konu İşlemler,Oranlar ve Tevkifat Yapacak Alıcılar Tablosu

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

.                                                                                                   İstanbul,10.05.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012/34)

117 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI TABLOSU

İŞLEMİN NEVİ TEVKİFAT YAPACAK   OLANLAR ESKİ TEVKİFAT  ORANI 1 MAYIS 2012’DEN SONRA
YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE   HİZMETLERİBu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler   girmektedir.- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol,   havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor   tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj,   enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj,   taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat   işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma   sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya   badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre   düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri   işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte   inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde   de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)

– Yapım işleri ile birlikte ifa edilen;   mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro,   imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu   hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde   aşağıdaki etüt,plan proje bölümü kapsamında değerlendirilir.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya   kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen   yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen   hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır.

*Belirlenmiş   Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 1/6 2/10
ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER Bu bölüm kapsamına;- Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje,-Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda   sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetleri girmektedir.

Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak   verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita   dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri   hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir.

Herhangi bir teslim ya da hizmet   kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve   bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti   kapsamında değerlendirilecektir.

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili   olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili   olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip   olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık   hizmetleri ise tevkifata tabidir.

Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık   ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı   ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat   uygulanacaktır.

Uluslararası gözetim şirketleri tarafından   ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin   kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata   tabidir.

Ancak, yazılı ve görsel medya takip   hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim   hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.

 

*Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 1/6 9/10
MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM   HİZMETLERİMakine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara   ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca işçilik hizmetinden ibaret   sayılması söz konusu olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme,   yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahil   bulunmaktadır.Ancak, bu hizmetlerde kullanılacak   malzeme, yedek parça, sarf malzemesi gibi malların tadil, bakım ve onarımı   yaptıranlar tarafından piyasadan satın alınıp bu işleri yapanlara verilmesi   halinde, malların piyasadan satın alınması sırasında, tevkifata tabi mal   teslimleri hariç, tevkifat uygulanmayacaktır. *Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 1/3 5/10
YEMEK SERVİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİYemek servis hizmetleri; Belirlenmiş   alıcılara personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan   kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet   alımlarını kapsamaktadır.Bazı şirketlerin üreterek pazarladıkları   ve oluşturulan sisteme dahil işyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkan   veren yemek çeklerinin (karnelerinin-biletlerinin) bedeli üzerinden   hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, yemek servis   hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluşun bünyesinde ve doğrudan   yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde tevkifat   uygulanacaktır.Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin   verildiği mahallere (lokanta, restaurant ve benzeri yerlere) gidilmesi   suretiyle alınması ve hizmete ait faturanın ilgili idare, kurum ve kuruluşlar   adına düzenlenmesi halinde de tevkifat kapsamında işlem tesis edilecektir.

Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve   benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen   veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da   aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile   ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılacaktır.

Tevkifat yapmak zorunda olan idare,   kurum ve kuruluşların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için   piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeşitli   malzemeleri satın alması, bu bölüm kapsamında, tevkifata tabi değildir.

Sayılan idare, kurum ve kuruluşların   konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım   ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.

Söz konusu hizmetleri veren   mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri)   işletenlerden alacakları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında değildir.   Bu durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve   kuruluşlar adına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden   tevkifat uygulanmasına engel değildir.

*Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 5/10 5/10
İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ (ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ DAHİL)Gerçek veya tüzel kişiler   faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü   kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı   çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka   alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya   organizasyonlardan temin etmektedirler.Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin   edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü   altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına   girmektedir.Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde   aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanacaktır.

– Temin edilen elemanların, hizmeti   alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti   alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.   Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde   çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede   olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin   varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin   hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı   olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi   karineler göz önünde bulundurulacak, bu hususların varlığı, taraflar arasında   bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik   şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir.

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin,   söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak   sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat   uygulanacaktır.

Bu kısımda sayılanlara verilen özel   güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifata   tabi tutulacaktır.

Buna göre, güvenlik hizmetleri   sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından verilen;

– sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun,   yağma, yıkma tehditlerine karşı caydırıcı ön tedbirleri alma,

– tesis, alan, alış-veriş merkezi, bina,   nakil vasıtaları, konut, işyeri, etkinlik, gösteri, toplantı, kutlama, tören,   müsabaka, organizasyon ve benzerlerinin güvenliğini sağlama,

– arama ve kurtarma, özel eğitimli   şoför,

– güvenlik sistemi oluşturma ve izleme,   giriş çıkış kontrolü, güvenlik etütleri hazırlama, personel güvenlik   tahkikatları yapma, araştırma, koruma,

– güvenlik ve korumaya yönelik eğitim ve   danışmanlık,

– değerli evrak, nakit, koleksiyon,   maden ve eşya gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere transferi,

– ikaz-ihbar, alarm izleme,

ve benzeri tüm hizmetler işgücü temin   hizmeti kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin   kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun yapım   işleri kısmında açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu   kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 9/10
YAPI DENETİM HİZMETLERİTevkifatın kapsamını, yapı denetim   firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları   denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir.Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet   bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait   fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına   düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket   edilecektir. KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 5/10 9/10
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU   İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİTevkifat kapsamına;- deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin   fason işler de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri (perde,   halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri   ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler   dahil),- fason çanta, kemer, cüzdan ve   benzerleri ile ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri (söz   konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan   hizmetler hariç)

– bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri

girmektedir.

Terziler tarafından, verilen dikim,   tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Fason imalatın şartı, imal edilecek mal   ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş   yaptıranlarca temin edilmesidir.

Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon   sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde, boya ve kimyevi   maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip, bu işleri yapanlara   verilmesi halinde tevkifat uygulanacak; boya ve kimyevi maddelerin bu işleri   yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat   yapılmayacaktır.

Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim,   kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün   işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak, bu işler boya, baskı, apre ve   kasarlama işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte   yapılıyorsa, aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tevkifat   uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kasarlama hizmetleri gibi işlem   görecektir.

Fason olarak yapılan yıkama ve kurutma   işlerinde de yardımcı malzemelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu   işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme işinin   yıkama ve kurutma işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak birlikte   yapılması ve aynı faturada gösterilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.   Presleme işinin yıkama ve kurutma işinden ayrı olarak yapılması durumunda   tevkifat uygulanmayacaktır.

Fason olarak yaptırılan kapitone   işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela   tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, elyaf ile   birlikte tül veya telanın tatbik edildiği hallerde elyaf ile tül veya elyaf   ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara   astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak, astar hariç   yukarıda sayılanların fason iş yapanlarca temin edilip kullanılması halinde   ise tevkifat uygulanmayacaktır.

Fason işlerde mamul bir bütün olarak   imal ettirilebileceği gibi, üretim aşamaları itibariyle kısmi olarak fason iş   yaptırılması da mümkündür.

Fason iş yapanların, başkalarına fason   iş yaptırmaları, her iki fason iş bakımından tevkifat uygulamasına engel   değildir.

Fason olarak yapılan işlerde, fason işi   yapanlar tarafından kullanılan iplik, fermuar, düğme, tela, astar ve benzeri   her türlü yardımcı madde ve malzemeler, fason hizmet bedeline dahil   edilecektir. Fason iş için kullanılan bu madde ve malzemelerin ayrı fatura   edilmesi söz konusu değildir.

Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri   aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.

Bazı KDV mükellefleri;

– Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş   yapacak işletmeleri,

– Fason iş yapacak işletmelere, fason iş   yaptıracak olanları,

temin etmek suretiyle aracılık hizmeti   vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu   bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık   hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen   başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat   uygulanacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 5/10 5/10
TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ (YENİ)Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin   turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara   götürmeleri karşılığında bu işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda   KDV’ye tabidir.Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri   ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV üzerinden   tevkifat uygulanacaktır. KDV Mükellefleri ———- 9/10
SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİProfesyonel spor kulüpleri   (şirketleşenler dahil);- sponsorluk yoluyla veya reklâm almak   (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm   gelirleri,- spor müsabakalarının veya kulüple   ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,

– toplumsal şans oyunları ve diğer   faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim   hakkı

geliri elde etmektedirler.

Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye   tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan KDV’nin 9/10’u   işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler,   isim hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) Tamamı 9/10
TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİTemizlik hizmetleri sektörünün yaygın   olarak sunduğu hizmetler;- bina temizliği, sokak temizliği,- sağlık kuruluşlarının hijyenik   temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

– çöp toplama ve toplanan çöplerin   imhası,

– park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının   temizliği,

– haşere mücadelesi,

– demiryolu ve kara nakil vasıtalarının   temizliği

ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu   işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Bina temizliğine; binaların müştemilat   ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü   mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında   yaptırılan temizliği dahildir.

Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır   gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri   kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak   deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması   sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve   mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların   bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının   toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe   bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 5/10 7/10
SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ (YENİ)Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci,   müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla   ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık   hizmeti alımları girmektedir.Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel   plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem   tesisine engel değildir.Servis hizmetinin, personel veya   öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan   taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas   olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel,   öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat   uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar   adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis   edilecektir. KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) ————- 5/10
HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ (YENİ) Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen   baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV   tevkifatı uygulanacaktır.Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap,   ansiklopedi, risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog,   afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt,   zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika,   davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya   süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd, vcd, dvd gibi baskılar   dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler   tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu   bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve   benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin   edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet   niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa sunulmuş hazır   haldeki ürünlerin doğrudan alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda,   hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve   benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir.

*Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) ———– 5/10
YUKARIDA BELİRLENENLER DIŞINDAKİ   HİZMETLERKDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı   Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve   yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum   ve kuruşlar tarafından KDV tevkifatı uygulanacaktır. 5/10
KÜLÇE METAL TESLİMLERİHURDADAN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ALÜMİNYUM   VE ÇİNKO KÜLÇE TESLİMLERİ.Hurda metallerden elde edilenler   dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler   (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat   uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat   uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve   üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.İthalatçılar tarafından yapılacak   teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim   edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat   uygulanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük   beyannamesi bilgilerine yer   verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada “Teslim   edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”  açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.Tevkifat kapsamına, her türlü hurda   metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler   dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab,   billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe   olarak değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen metallerin,   alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum,   mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın,   külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV   tevkifatı uygulanacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 7/10
BAKIR ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ İLK ÜRETİCİ İTHALATÇI TESLİMİ   HARİÇBunların, ilk üreticileri (cevherden   üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat   uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.İthalatçılar tarafından yapılacak   teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim   edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat   uygulanmamıştır.”açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük   beyannamesi bilgilerine yer   verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada “Teslim   edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”  açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem   yapabileceklerdir.Tevkifat kapsamına, bakır ve   alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul;   anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel,   sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri girmektedir.

Profilin boyanmış veya kaplanmış olması,   bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu durumda,   profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat   kapsamında olmayacaktır.

Bakır, çinko ve alüminyum telin;   plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleri ile   kaplanması suretiyle elde edilen “izoleli iletken” teslimleri tevkifata tabi   tutulmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu metal ve   alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma,   kıvırma, kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi   sonucu elde edilen yarı mamul ve mamul mahiyetindeki malların teslimleri   tevkifata tabi olmayacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 7/10
HURDA VE ATIK TESLİMİ(İSTİSNADAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE)Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt,   cam hurda ve atıklarının teslimi KDV Kanununun (17/4-g) maddesi gereğince   KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı   Kanunun (18/1) maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik,   lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, alıcılar   tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.Tevkifat uygulamasının kapsamına ilişkin   açıklamalar aşağıdadır.

Hurda kavramı; her türlü metal, plastik,   lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki   karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak   kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam   karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade etmektedir.

Hurda kavramının işaret edilen genel   anlamı çerçevesinde;

– demir, bakır, alüminyum, pirinç,   kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim,   mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,

– bu metallerin alaşım, bileşim ve   cürufları,

– imalathane ya da fabrikalarda imalat   sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı   çıkan metal ürünler,

– izabe tesislerinden çıkan standart   dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları

ve benzerleri “hurda metal” kabul   edilecektir.

Ayrıca, hurda veya atık niteliğindeki;   her türlü kâğıt, karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların kırpıntıları,   naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz, otomobil ve pencere camları, cam   kırıkları teslimleri de tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla   kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve   cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat   uygulaması kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş   araç-gereç ve iş makinelerinin hurda olarak satılması ve satış sonunda   alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Aynen veya   onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda   olanların teslimi tevkifat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İlgili mevzuat çerçevesinde hurdaya   ayrılmak suretiyle trafikten çekilmeleri nedeniyle teslimleri KDV Kanununun   (17/4-g) maddesi uyarınca vergiden müstesna olan motorlu kara taşıtlarının   tesliminde de aynı şekilde işlem tesis edilecektir.

Hurda gemilerden yapılan sökümler   sonrası teslimlerde de yukarıdaki açıklamaya göre hareket edilecektir.

Buna göre, gemi söküm işlerinde hurda   gemilerin sökülmesi sonunda elde edilen metal aksam (pervane, motor, telsiz,   radyo-teyp, uydu alıcısı vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa   alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Söz konusu aksamın kullanılamaz durumda   olması halinde ise bunların sökenler tarafından tesliminde ve sonraki   safhalarda tevkifat uygulanacaktır.

Aynı şekilde, hurda gemilerden sökülen   sac aksamın, sökenler tarafından tesliminde ve sonraki safhalarda el   değiştirmelerinde de tevkifat uygulanacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 9/10
METAL,PLASTİK,LASTİK,KAUÇUK,KAĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE   EDİLEN HAMMADDE TESLİMİKDV mükellefleri tarafından aşağıda   belirtilen ürünlerin, yukarıda III/A-a,b bölümünde (tüm mükelleflere)   sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV   Kanununun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ye tabi   bulunmaktadır.Bunların, ithalatçıları tarafından   tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise   tevkifata tabi olacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde,   satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal   doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”   açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve   cam hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda   elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal,   plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde   olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri   ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 9/10
PAMUK,TİFTİK,YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİMal ve hizmetlere uygulanacak KDV   oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II)   sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin   teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. Buna göre;- kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk,   pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01   pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların   (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin,   Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların   (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,

tesliminde tevkifat uygulanacaktır.

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10 9/10
AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ (YENİ)Söz konusu malların ithalatçıları   tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından   yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim   edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat   uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük   beyannamesi bilgilerine yer   verilecektir.Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve   ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların   önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık,   marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu   ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş   teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.Öte yandan, tomruk, odun, kereste,   kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması,   döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri   ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar(Belirlenmiş alıcıların kimler olduğu   tablo sonunda açıklanmıştır) 9/10

 

NOT:DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 117 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİNE BAKILMALIDIR

*1-Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

– 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

2-Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

3- Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibariyle;

– Belgenin tarih ve numarası,

– Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,

– İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarı,

– Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,

ve benzeri bilgilerini içeren liste (Tebliğ ekinde bulunan), satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname ekinde verilecektir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.