283 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.

27.07.2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan  283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 ve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ve 46 ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ile 12 ve 13 üncü maddeleri ile de anılan Kanuna Geçici 80 ve 81 inci maddelerin eklenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu açıklamalar; esnaf muafiyeti, basit usulde vergilendirme ve gelir vergisi stopajı ile ilgilidir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız