Bülten 2012-46 Limited Şirket Pay Devirlerinde Damga Vergisi ve Harç

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

 İstanbul, 31.07.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012/46)

LİMİTED ŞİRKET PAY DEVİRLERİNDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ

Limited şirket pay devirlerinin damga vergisi ve noter harcı konusu ile ilgili olarak Noterler Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığından aldığı görüşe istinaden yayınladığı 20.07.2012 gün ve 14 sayılı Genelgede aşağıda yer alan açıklamaları yapmıştır.

1- Limited şirket pay devirlerinde düzenlenen sözleşmeler devir bedeli üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulacaktır.

Damga Vergisi, nüsha sayısı dikkate alınarak 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre  binde 8,25 oranında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

2- Limited şirket hissesi devir alan şahıs şirkete yeni ortak olarak giriyor olsa dahi nispi harcı şirket sermayesi üzerinden değil, devreden şahısta olduğu gibi pay devir bedeli üzerinden ödeyecektir.

Sözleşmeyle devredilen hissenin ihtiva ettiği tutar üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrasına göre her bir imza için binde 0,99 oranında (2012 Yılı için 43,90 TL den az 22.499,75 den çok olmamak üzere) noter harcına tabi tutulur.

3- Limited şirket ortaklarının paylarını diğer ortaklara veya pay alarak şirkete yeni ortak girenlere devretmelerinde, örneğin;

a) Bir ortağın hissesini iki ortağa,

b) İki ortağın hisselerini diğer iki ortağa veya şirkete yeni ortak giren şahıslara devirleri aynı kağıtta yapılıyor olsa dahi

-aynı ortağın birden fazla şahsa yaptığı devir işlemlerinin,

– birden fazla ortağın bir veya birden fazla şahsa yaptığı pay devirlerinin

her birine, bu işlemlerin her biri ayrı kağıtta düzenlenmiş gibi, her bir devir işlemi için asgari ve/veya azami harç tutarlarının tatbiki icap eder.

4- Limited şirket pay devri sözleşmelerinin feshinde, fesih talebinin kimden geldiğine bakılmaksızın fesih işlemini temin eden sözleşmeden devir konusu hisse değeri üzerinden binde 1.65 nispetinde damga vergisi, yine aynı değer üzerinden beher imza için binde 0,99 nispetinde harç alınması gerekmektedir.

Not:Limited şirket kuruluşlarında düzenlenen ana mukaveleler damga vergisinden, noterlik işlemleri de harçtan  istisna edilmiştir.