Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul veEsasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük veTicaret Bakanlığı TemsilcileriHakkında Yönetmelik Yayımlandı

28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul veEsasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük veTicaret Bakanlığı TemsilcileriHakkında Yönetmelik”;                         

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan anonim şirket genel kurul toplantılarının belirlenmesini, anonim şirket genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları ve toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcilerinin görev, yetki ve nitelikleri ile bunlara yapılacak ödemeleri, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurları, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkını kullanacak olan pay veya pay senetlerinin tevdi edildiği kişiler, tevdi edilen kişilerin bağlı oldukları esas ve usuller ile temsil belgesinin içeriğini kapsar.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.