Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Sıra Nolu Tebliğ Yayınlandı

29 Haziran 2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Sıra Nolu Tebliği Yayınlandı.

Bu tebliğde; daha önce Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yayınlanmış olan aşağıda yer alan standartlarda değişiklikler yapılmıştır.;

1-TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu,

2-TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması,

3-TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler,

4-TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar,

5-TMS 12 Gelir Vergileri,

6-TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması,

7-TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri,

8-TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum,

9-TMS 33 Hisse Başına Kazanç,

10-TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.