Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin BKK

İlgili BKK aşağıdadır.

B.K.K. No 2012/3139
Resmi Gazete Tarihi 07/05/2012
Resmi Gazete No 28285
Kapsam

Karar Sayısı : 2012/3139

Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 466 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/4/2012 TARİHLİ VE 2012/3139 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.