118 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayınlandı

16 Mayıs 2012 gün ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de 118 Seri Nolu KDV Genel Tebliği yayınlandı

Bu tebliğde; Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

A)3996 sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası Uygulaması

Buna göre istisnadan;

– 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler,

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler,

-Yukarıdaki projelerden 4/4/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler,

-Bu projelerden 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar,

yararlanacaktır.

B)KDV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler

1.43 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin7 “İstisna Kapsamına Giren Mallar” başlıklı (A/3) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her türlü mal teslimleri (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı Listede yer alan mallar hariç) için uygulama kapsamında işlem yapılabilecektir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.”

Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak yurt dışına götürdüğü mallarda KDV istisnası uygulamasına ilişkin 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) Sayılı Listede yer alan petrol ürünleri, LPG, doğalgaz, solventler, tinerler ve madeni yağlar istisna kapsamından çıkarılmıştır.

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin“4. DÜZELTME İŞLEMLERİ” bölümünün (4.2.2.) maddesinde yer alan örnekte yer alan 9/10 tevkifat oranı 5/10 0larak  değiştirilmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.