Haberler

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 5 Seri Nolu Tebliğ

27.02.2004 gün ve 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No’lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun EK-2 nci ve ve 492 sayılı Harçlar Kanununun EK-1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının usul ve esasları belirtilmiştir.

Döviz kazandırıcı faaliyet tanımı, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsamaktadır.

İhracatla ilgili döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili  işlemlerden biri,

“3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ithali,

iken 21 Mart 2012 gün ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç  İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile aşağıdaki gibi değişmiştir.

“3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali”

Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler kısmında istisnadan yararlanan kurumlardan biri;

“3.2.1. Yatırım programında yer alan Kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,”

iken bu madde aşağıda belirtilen kurumları kapsar şekilde genişletilmiştir.

 “3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,”

Bu Tebliğ aşağıdadır.

21 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28240

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ  İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SERİ NO: 5)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ1 ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

1- (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün (3.1.6.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.6. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali”

2- Tebliğin “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” başlıklı bölümünün (3.2.1.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,”

Tebliğ olunur.