Bülten 2012-6 Kesinti Suretiyle Kesilen Gelir Vergilerin İadesinde Aranan Belgeler

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

www.erdogduozymm.com

                                                                                                                           İstanbul,08.01.2012

                                                                       Bülten(E.Ö. 2012/6)

 

TEVKİF SURETİYLE KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİNDE ARANACAK BELGELER

Tevkif suretiyle kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden mahsubu ve kalan kısmın nakden iadesiyle ilgili olarak yapılacak başvurularda aranılan belgelere ilişkin açıklamalar,  05.01.2012 gün ve  GVK-79/2012-1/Mahsup ve İade sayılı Gelir Vergisi Sirküler 79‘da yer almıştır.

Bu sirkülere göre,

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca tevkif yoluyla ödenmiş vergilerin nakden iadesinde istenilen bilgilerin, E-VDO merkezi sorgulama ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranılmayacak olup, dilekçe ile yıl içinde yapılan tevkifatlara ait tablo (252 Seri Nolu  Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde Ek.1 olarak yer alan)  yeterli olacaktır.

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile istenilen aşağıda yer alan belgeler bu sirkülere göre istenilmeyecektir.

– Ücret ve gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olması halinde ücretlere ilişkin olarak işveren tarafından verilen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazı, gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olarak kira kontratı.

– Menkul sermaye iradına ilişkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belge.

– Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısı.

– Ticari kazançlar ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belge.

Ancak, nakden iadeye ilişkin bilgilerin E-VDO merkezi sorgulama sisteminden tespit edilememesi durumunda ise 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam edilecektir.