Bülten 2012-11 Dönem Sonunda Geç Gelen Unutulan Belgeler ve Muhasebesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com 

                                                                                                                                           İstanbul,17.01.2012    

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/11 ) 

DÖNEM SONUNDA GEÇ GELEN UNUTULAN  BELGELERİN  VE

MUHASEBESİ

A-Geçmiş Yıla Ait Geç Gelen Gider Belgeleri

Hesap döneminin son ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra, biten hesap dönemine ait ve biten hesap döneminin tarihini taşıyan gider faturaları geldiği takdirde, bufaturalar yasal kayıt süresi sona ermeden (45 günlük süre)[1] gelmiş ise KDV dahil tutarı ile gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilir. Faturalar yasal kayıt süresinden sonra gelmiş ise kurumlar vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında KDV dahil tutarı ile gösterilmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydı ile indirim konusu yapılabilir.

Beyanname üzerinden indirilen faturalar bir sonraki hesap dönemi kayıtlarına 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları olarak kayda alınır ve kayda alındığı yılda ise gider olarak dikkate alınmaz.

B-Geçmiş Yıla Ait Gelir Yazılması Unutulan Belgeler 

Yasal kayıt süresi geçtikten sonra gelir kaydedilmesi unutulan fatura olduğu anlaşılır ise yine kurumlar vergisi beyannamesinde ilaveler içine dahil ederek veya kurum kazancına ilave etmek ve dilekçe ile mahiyetini açıklamak kaydıyla beyan edilebilir.

Bu tür faturalar da sonraki hesap döneminde 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları olarak kayda alınır ve kaydın yapıldığı yılda vergilendirilecek gelir olarak dikkate alınmaz.

C-Yeni Yılın Tarihini Taşıyan Geçmiş Yıla Ait Belgeler

Önceki yılla ilgili olduğu halde yeni yılın tarihini taşıyan belgelerdeki gider veya maliyet unsurları gider ve maliyet olarak önceki dönemle ilişkilendirilmesi gerekir.

KDV’si ise kayda alındığı yılda indirilebilecek KDV olarak dikkate alınmaz.

D-Kullanılmamış İşletme Malzemelerine Ait Belgeler

Hesap döneminin son günlerinde alınan ve stoklarda izlenmeyen işletme malzemelerinin henüz kullanılmamış veya firmanın üretim kapasitesi itibariyle kullanılması mümkün değilse gider kaydedilmeyerek stok hesaplarına veya gelecek dönemlere ait giderler hesabına kaydedilerek giderler içinden çıkarılması gerekmektedir.

E-Alış ve Satış Iskontolarına İlişkin Belgeler

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi matrahının tespitinde tahakkuk esası ve dönemsellik prensibi gereğince alış ve satış ıskontolarının ilgili bulundukları hesap dönemi kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ancak faturaların hesap dönemi sonunda düzenlenmesi veya alınması unutulmuş veya herhangi bir nedenle düzenlenmemiş ve alınmamış ise ıskontoların tutarı biliniyorsa tahakkuk yoluyla gelir veya gider yazılması gerekir. İlke olarak alış ıskontolarının gelir, satış ıskontolarının ise gider olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.


[1] 213 sayılı VUK Md.219/b Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.