Türev Ürünlerinin Kurumlar Vergisi ile İlgili 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

19 Ocak 2012 gün ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri Nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinde;türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Açıklama yapılan konular;

1-Türev ürünlerden elde edilen kurum kazançlarının tespiti, 

2-Dar mükellef kurumlarca yapılan türev işlemlerde vergi kesintisi.

Bu açıklamalar yapılırken aşağıda tanımları yapılan türev ürünleri incelenmiştir

a-Forward işlemleri 

Forward sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeye konu olan finansal varlığı sözleşmede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte satın almasını, karşı tarafın da sözleşmeye konu finansal varlığı satmasını şart koşan bir sözleşme türüdür.

b-Swap işlemleri

Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

ba-Para swapı

Para swapı işlemi, tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri bir işlemdir.

bb-Faiz swapı

Faiz swapı, gösterge bir anapara üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşme çeşidi olup, aynı para biriminden olan borçların sadece faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara tutarı değişimi gerçekleşmemektedir.

c-Opsiyon sözleşmeleri

Opsiyon sözleşmeleri, belirli bir miktardaki varlığı (fiziksel emtia veya finansal varlık) belirli bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte satın alma veya satma hakkı sağlayan sözleşmelerdir.

ca-Opsiyon primi

Opsiyon sözleşmelerinde, satın alma veya satma hakkını alan tarafın bu hakkı satan tarafa yaptığı ödeme opsiyon primidir.

d-Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri

e-Aracı kuruluş varantları

Aracı kuruluş varantı, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı, aracı kuruluşlarca ihraç edilen menkul kıymet niteliğindeki bir sermaye piyasası aracıdır.

Sözkonusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.