Bülten 2012-1 2012 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com                                                                                                  İstanbul, 01.01.2012

BÜLTEN ( E.Ö. 2012/1 )

2012 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ VE DİĞER KANUNLARINDAKİ MİKTAR, ORAN VE HÜKÜMLERDEN BAZILARI

I-GELİR VERGİSİ KANUNU

1-GMSİ İstisnası

2011 Yılı İstisna Tutarı TL

2012 Yılı İstisna TutarıTL

Binaların mesken olarak kiralanmasından bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın

2.800

3.000

2-Yemek İstisnası

2011 Yılı İstisna Tutarı TL

2012 Yılı İstisna Tutarı TL

İşverenlerce, iş yerinde veya iş yerinin eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin işverenlerce, yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere(örneğin ticket card servislerine ) yapılması halinde

10,70+0,86 KDV =11,56

11,70+0,94 KDV =12,64

Bu miktardan fazla ödenen yemek bedelleri netten brüte gidilerek ücret olarak vergilendirilir.

3-Sakatlık İndirimi

193 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık derecesi ve indirimi tutarları

Sakatlık Derecesi

Sakatlık Oranı %

2011Yılı İstisna Tutarı TL

2012 Yılı İstisnaTutarı TL

Birinci Derece Sakatlar

80

700

770

İkinci Derece Sakatlar

60

350

380

Üçüncü Derece Sakatlar

40

170

180

4-Değer Artış Kazanç İstisnası

2011 Yılı İstisna Tutarı TL

2012 Yılı İstisna Tutarı TL

Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

8.000

8.800

5-Arizi Kazanç İstisnası

2011 Yılı İstisna Tutarı TL

2012 Yılı İstisna Tutarı TL

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

19.000

20.000

6-Beyan Edilmeyecek Gelir

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.170 TL iken 2012 yılı içi 1.290 TL olarak tespit edilmiştir.

2011 Yılı Tutarı TL

2012 Yılı Tutarı TL

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

1.170

1.290

7-Gelir Vergisi Tarifesi

A-2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası

% 27

88.000 TL’dan fazlasının 88.000 TL’sı için 21.500 TL, fazlası

% 35

b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL’ye kadar

% 15

25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası

% 20

58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL, fazlası

% 27

58.000 TL’dan fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL, fazlası

% 35

B-2011 yılı Gelir Vergisi Tarifesi

a-Ücret Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi tarifesi

9.400 TL’ye kadar

% 15

23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası

% 20

80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası

% 27

80.000 TL’dan fazlasının 80.000 TL’sı için 19.520 TL, fazlası

% 35

b-Ücret Gelirleri Hariç Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

9.400 TL’ye kadar

% 15

23.000 TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası

% 20

53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL, fazlası

% 27

53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL, fazlası

% 35

8-2012 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifat Oranları(Bazıları)

Kanun maddesinin açıklaması

Oran

18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

Diğerlerinden

%20

42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden

%3

70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

Vakıflar(mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. Fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75. maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)

%15

75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden

%10

Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%2

Diğer zirai mahsuller için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%2

(i) alt bendi dışında kalanlar için

%4

Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
Hurda Mal Alımları İçin

%2

Diğer mal alımları için

%5

Diğer hizmet alımları (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için

%10

II-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Kurumlar ve Geçici Vergi Oranı

2011 Yılı Oranı %

2012 Yılı Oranı %

Kurumlar vergisi oranı

20

20

Geçici Vergi Oranı

20

20

III-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu

İstisna Tutarı TL 2011

İstisna Tutarı TL 2012

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

118.438

130.589

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

237.018

261.336

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

2.730

3.010

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

2.730

3.010

Verginin oranları

Matrah

2011 Yılı

Matrah

2012 Yılı

2012yılında Veraseten İntikallerde Vergi Oranı

2012yılında İvazsız İntikallerde Vergi Oranı

İlk170.000,- TL için İlk 180.000 TL için

1

10

Sonra gelen 370.000,- TL için Sonra gelen 400.000 TL için

3

15

Sonra gelen 800.000,- TL için Sonra gelen 880.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.600.000,- TL için Sonra gelen 1.700.000 TL için

7

25

Matrahın 2.940.000,- TL’yi aşan bölümü için Matrahın 3.160.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2011 yılındaki vergi oranları değişmedi.

IV-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş 4 – 6 yaş

7– 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı

480,00

335,00

189,00

142,00

52,00

1301 – 1600 cm³ e kadar

768,00

576,00

335,00

237,00

92,00

1601 – 1800 cm³ e kadar

1.352,00

1.059,00

624,00

381,00

149,00

1801 – 2000 cm³ e kadar

2.129,00

1.642,00

965,00

576,00

229,00

2001 – 2500 cm³ e kadar

3.194,00

2.320,00

1.449,00

867,00

345,00

2501 – 3000 cm³ e kadar

4.452,00

3.873,00

2.421,00

1.304,00

480,00

3001 – 3500 cm³ e kadar

6.780,00

6.101,00

3.676,00

1.836,00

675,00

3501 – 4000 cm³ e kadar

10.658,00

9.204,00

5.422,00

2.421,00

965,00

4001 cm³ ve yukarısı

17.443,00

13.080,00

7.747,00

3.484,00

1.352,00

2-Motosikletler
100 – 250 cm³ e kadar

92,00

71,00

52,00

34,00

15,00

251 – 650 cm³ e kadar

189,00

142,00

92,00

52,00

34,00

651 – 1200 cm³ e kadar

480,00

286,00

142,00

92,00

52,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

381,00

189,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş
1) Minibüs

576,00

381,00

189,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı

768,00

480,00

286,00

1901 cm³ ve yukarısı

1.159,00

768,00

480,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar

1.449,00

867,00

381,00

26 – 35 kişiye kadar

1.739,00

1.449,00

576,00

36 – 45 kişiye kadar

1.935,00

1.642,00

768,00

46 kişi ve yukarısı

2.320,00

1.935,00

1.159,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar

518,00

345,00

170,00

1.501 – 3.500 kg’a kadar

1.043,00

606,00

345,00

3.501 – 5.000 kg’a kadar

1.565,00

1.304,00

518,00

5.001 – 10.000 kg’a kadar

1.739,00

1.477,00

694,00

10.001 – 20.000 kg’a kadar

2.088,00

1.739,00

1.043,00

20.001 kgve yukarısı

2.612,00

2.088,00

1.215,00

V-VERGİ USUL KANUN

1- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1-Yıllık;

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

– Alış tutarı

129.000

140.000

– Satış tutarı

180.000

190.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

70.000

77.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

129.000

140.000

2-Fatura düzenleme sınırı

Fatura düzenleme sınırı 700 TL’den 770 TL’ye çıkarılmıştır.

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Fatura Düzenleme Sınırı

700

770

3-Yeniden değerleme oranı

Yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit edilmiştir.

4-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

2011Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri

700

770

5-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

2011Yılında Uygulanan Miktar(TL)

2012 Yılında UygulanacakMiktar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

96

105

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

                                    60

                                       66

3 – İkinci sınıf tüccarlar

30

33

4Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

                                                                                      15

                                     

16

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8

8,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

4

İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

53

58

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

30

33

3 – İkinci sınıf tüccarlar

15

16

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

8

8,80

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,70

4

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,15

2,30

 

Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası)

2011 Yılında Uygulanan

Miktar(TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

170

180

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

80.000

88.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

170

180

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

8.000

8.800

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

80.000

88.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

170

180

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

3.700

4.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

200

220

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

600

660

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

800

880

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

600

660

 

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

2011 Yılında Uygulanan

Miktar(TL)

2012 Yılında Uygulanacak Miktar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.070

1.170

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

530

580

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

260

280

4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800.00

880.000

 

VI-EMLAK VERGİSİ

Mevcut düzenlemeye göre, emlak vergisine tabi metrekare birim değerlerinin 2012 için yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 5,13) artırılması bekleniyordu.

30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artış oranı %10,26 0larak tespit edildi.

2011 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2012 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2012 yılı vergi değerleri, 2011 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan 10,26 (on virgül yirmi altı) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1 Mükellef (A)’nın ————- Belediyesi sınırları içindeki inşaatı 2005 yılında sona eren ve 2011 yılı vergi değeri 250.000,00 TL olan meskeninin 2012 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2011 yılına ait emlak vergi değeri 250.000,00 TL

2

2011 yılına ait yeniden değerleme oranı % 10,26

3

Meskenin 2012 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 275.650,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

275.000,00 TL

2012 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2012 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen ve 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 401 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%7,7/2=) % 3,85 (üç virgül seksenbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2011 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (on yirmi altı) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2 Mükellef (B) 2011 yılında————————İlçesi sınırları içinde 900 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 100,00 TL’dir.

1

2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

100,00 TL

2

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 3,85

3

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)]

103,85 TL

4

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 10,26

5

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)]

114,51

6

Arsanın yüzölçümü

900 m2

7

Arsanın 2012 yılı vergi değeri (5×6)

103.059,00 TL

8

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

103.000,00 TL

VII-DAMGA VERGİSİ KANUNU

2012 Yılı Damga vergisi miktar ve oranları

2012 yılında uygulanacak maktu Damga Vergisi, 2011 yılında uygulanan maktu damga vergisinin %15 oranında artırılması ile uygulanacağına ilişkin 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı 30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karara göre,31.12.2011 gün ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de 59 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu Genel Tebliğde 2012 yılında uygulanacak Damga Vergisi açıklandı

Akitlerle İlgili Kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler

(34,50 TL)

2. Sulhnameler

(34,50 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(193,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(34,50 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(12,15 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(7,20 TL)

ac) İyda senedi

(1,35 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(7,20 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(12,15 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar

(26,65 TL)

bb) Gelir tabloları

(12,95 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(12,95 TL)

c) Barnameler

(1,35 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(5,40- TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(5,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(34,50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(46,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(22,85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(22,85 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(22,85 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(46,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(17,00 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(17,00 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(27,10 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

Not: Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren 1.379.775,30 Türk Lirası olmuştur.

VIII- HARÇLAR KANUNU

2012 yılında uygulanacak maktu harçların artış oranı, 2011 yılında uygulanan maktu harçların %15 oranında artırılması ile uygulanacağına ilişkin 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı 30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karara göre,31.12.2011 gün ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de 65 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu Genel Tebliğde 2012 yılında uygulanacak harçlar açıklandı. Buradan ulaşabilirsiniz.

IX- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

2012 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri, 30.12.2011 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 sayılı Değerli Kağıt Kanunu Genel Tebliğinde açıklandı.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedeli TL      

1 – Noter kağıtları:
a)Noter kağıdı 6.25
b) Beyanname                         6,25
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 12,50
3 – Pasaportlar 62,50
4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00
6 – Nüfus cüzdanları 5,75
7 – Aile cüzdanları 58,00
9 – Sürücü belgeleri 77,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 77,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 77,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 58,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 58,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-ASGARİ ÜCRET

2012 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2012 30.06.2012

29,55

886,50

25,35

760,50

01.07.2012 31.12.2012

31,35

940,50

26,85

805,50

2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT)

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞ ÜSTÜ

16 YAŞ ALTI

GÜNLÜK

AYLIK

GÜNLÜK

AYLIK

01.01.2011 30.06.2011

26,55

796,50

22,65

679,50

01.07.2011 31.12.2011

27,90

837,00

23,85

715,50

2012 yılı 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında 16 yaşından büyükler için net asgari ücret hesabı

Brüt Ücret 886,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,53 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL
Damga Vergisi 5,85 TL
Kesintiler Toplamı 251,85 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
66,49 TL
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) 701,14

XII- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder(GVK MD.32).

Asgari geçim indirimi hesabı örnek (bekar ücretli için)

12 X 886.50 = 10.638.- TL (Bir yıllık asgari ücret)

10.638*%15=1.595,70 TL (Bir yıllık asgari ücretin ilk dilime göre yıllık vergisi)

1.595,70/12=132,98 TL (Aylık vergi)

132,98*%50=66,49 TL (Bekar ücretlinin %50 oranında asgari geçim indirimi)

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2011 yılında aylık indirim tutarı (TL)

2012 yılında aylık indirim tutarı(TL)

Bekar

50

59,74

66,49

Evli,eşi çalışmıyor

60

71,69

79,79

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

80,65

89,76

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

89,61

99,73

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

95,58

106,38

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

101,55

113,03

Evli, eşi çalışıyor

50

59,74

66,49

Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu

57,5

68,70

76,46

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

Boşanmış

50

59,74

66,49

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

68,70

76,46

Boşanmış, 2 çocuklu

65

77,66

86,43

Boşanmış, 3 çocuklu

70

83,63

93,08

Boşanmış, 4 çocuklu

75

89,61

99,73

Not:1-Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen ücretli “Aile Durum Bildirimi”ni işverene vermek zorundadır(265 Seri Nolu Gelir Vergisi GT).

2-Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir. İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro” yu düzenleyeceklerdir.

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.

Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.

Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.

XIII- SSK PRİMLERİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2012 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

2012 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

DÖNEM

ALT SINIR

ÜST SINIR

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2012 30.06.2012

29,55

886,50

192,08

5.762,40

01.07.2012 31.12.2012

31,35

940,50

203,78

6.113,40