Bülten 2012-4 2012 Yılında Beyannamelerin İmzalatılma Mecburiyeti

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

erdogdu.oz@erdogduozymm.com

www.erdogduozymm.com

                                                                                                                      İstanbul,08.01.2012

 

Bülten(E.Ö. 2012/4)

 

2012 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;  

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı  ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2012 yılında bu hadler belirlenmediği için 2011 yılında uygulanan hadler 2011 yılı için tespit olunacak yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2012 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2012 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ  MÜKELLEFLER  

2007 2008 2009 2010 2011
AKTİF TOPLAM 3.807.000.YTL 4.264.000.TL 4.358.000.TL 4.694.000.TL   5.176.000 TL
NET SATIŞLAR TOPLAMI 7.613.000.YTL 8.527.000.TL 8.715.000.TL 9.386.000.TL 10.349.000 TL

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

B-BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER 

1

II. SINIF TACİRLERDEN

2007

2008

2009

2010

2011

a

Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları

128.000.YTL

143.000.TL.

146.000.TL

157.000.TL

173.000 TL

b

Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı

63.000. YTL

71.000.TL.

73.000.TL

79.000.TL

87.000 TL

2

Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı

128.000.YTL

143.000.TL

146.000.TL

157.000.TL

173.000 TL

3

Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı

89.000. YTL

100.000.TL

102.000.TL

110.000.TL

173.000 TL

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 Not:

2007 Yılı yeniden değerleme oranı % 7,2

2008 Yılı yeniden değerleme oranı % 12,0

2009 Yılı yeniden  değerleme oranı  % 2,2

2010 Yılı yeniden  değerleme oranı  % 7,7

2011 Yılı yeniden  değerleme 0ranı  % 10,26