Bülten 49 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası ve İadesi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,21.08.2012

                          BÜLTEN(E.Ö.2012 /49)

ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI VE İADESİ 

 

Uluslararası Kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası ve iadesi  düzenlemesinin usul ve esasları 120 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile 15/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) numaralı bölümünde yer alan bu konuya ilişkin açıklamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisnanın kapsamına, finansmanları belirtilen kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde;

– Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM’ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,

– Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşlarına resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları,

– bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları,

– bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası

girmektedir.

Bu istisnanın uygulanmasında, Dışişleri Bakanlığınca söz konusu Kuruluşlar adına düzenlenecek “İstisna Belgesi” kullanılır. Satıcılar kendilerine ibraz edilen istisna belgesini inceleyerek, mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediğini tespit eder, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplamazlar. Kanunun geçici 26 ncımaddesinde sayılan kurumlar ve bunların temsilcilikleri adına düzenlenmesi gereken faturada, temsilcilik adı ve adresi, istisna belgesinin tarih ve numarası ve temsilcilik adına alım yapana ilişkin bilgilere (adı-soyadı, adresi, kimlik kartı numarası) yer verilir. Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde ilgililere ibraz edilmek üzere belgenin bir örneği satıcı tarafından alınır.

İstisna kapsamında işlem yapan mükelleflere, istisna kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri vergiler, talepleri doğrultusunda iade edilir.

Bu kapsamda işlemleri bulunan mükellefler iade talep dilekçesi ile bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederler. İade talep dilekçesine;

-İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

-Yüklenilen KDV listesi,

-Yüklenilen KDV tablosu,

-İstisna kapsamındaki işlemlere ait satış faturaları listesi,

-Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin örneği)

eklenir.

İstisna kapsamında işlemleri bulunan mükelleflerin mahsuben iade talepleri, miktarına bakılmaksızın yukarıda sayılan belgelerin tam olarak vergi dairesine verilmesi kaydıyla mahsup talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir.

200 TL’nin altındaki nakden iade taleplerinde de mahsuben iadeye ilişkin usul ve esaslar geçerlidir.

200 TL’nin üzerindeki nakden iade talepleri ise miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile yerine getirilir.

İade için teminat verilmesi de mümkündür. Bu durumda iade talebi, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanır. Teminat vergi inceleme raporu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile çözülür.