Bülten 2011/19 2012 Yılında Uygulanacak Had ve Oranlar(2)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

                                                                                                                                                         İstanbul, 31.12.2011

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/19 )

Kanunu

2012 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ VE DİĞER KANUNLARDAKİ MİKTAR ORAN VE HÜKÜMLERDEN BAZILARI(2)

I-Emlak Vergisi

Mevcut düzenlemeye göre, emlak vergisine tabi metrekare birim değerlerinin 2012 için yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 5,13) artırılması bekleniyordu.

30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artış oranı %10,26 0larak tespit edildi.

2011 Yılı ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2012 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2012 yılı vergi değerleri, 2011 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan 10,26 (on virgül yirmi altı) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1 Mükellef (A)’nın ————- Belediyesi sınırları içindeki inşaatı 2005 yılında sona eren ve 2011 yılı vergi değeri 250.000,00 TL olan meskeninin 2012 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1

Meskenin 2011 yılına ait emlak vergi değeri 250.000,00 TL

2

2011 yılına ait yeniden değerleme oranı % 10,26

3

Meskenin 2012 yılı emlak vergi değeri [1+(1×2)] 275.650,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri  275.000,00 TL

 

2012 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2012 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2009 yılında takdir edilen ve 2010 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 401 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%7,7/2=) % 3,85 (üç virgül seksenbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2011 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (on yirmi altı) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2 Mükellef (B) 2011 yılında————————İlçesi sınırları içinde 900 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 100,00 TL’dir.

1

2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

100,00 TL

2

2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 3,85

3

2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)]

103,85 TL

4

2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

% 10,26

5

2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3×4)]

114,51

6

Arsanın yüzölçümü

900 m2

7

Arsanın 2012 yılı vergi değeri (5×6)

103.059,00 TL

8

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

103.000,00 TL

II-Damga Vergisi Kanunu

2012 Yılı Damga vergisi miktar ve oranları

2012 yılında uygulanacak maktu Damga Vergisi, 2011 yılında uygulanan maktu damga vergisinin %15 oranında artırılması ile uygulanacağına ilişkin 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı  30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karara göre,31.12.2011 gün ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de 59 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu Genel Tebliğde 2012 yılında uygulanacak Damga Vergisi açıklandı

Akitlerle İlgili Kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler

(34,50 TL)

2. Sulhnameler

(34,50 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(193,40  TL)

 
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(34,50 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(12,15 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(7,20 TL)

ac) İyda senedi

(1,35 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(7,20 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(12,15 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar

(26,65 TL)

bb) Gelir tabloları

(12,95 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(12,95 TL)

c) Barnameler

(1,35 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(5,40- TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(5,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(34,50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(46,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(22,85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(22,85 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(22,85 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(46,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(17,00 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(17,00 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(27,10 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

Not: Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren 1.379.775,30 Türk Lirası olmuştur.

III- Harçlar Kanunu

2012 yılında uygulanacak maktu harçların artış oranı, 2011 yılında uygulanan maktu harçların %15 oranında artırılması ile uygulanacağına ilişkin 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı  30.12.2012 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu karara göre,31.12.2011 gün ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de 65 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayınladı. Bu Genel Tebliğde 2012 yılında uygulanacak harçlar açıklandı. Buradan ulaşabilirsiniz.

IV- Değerli Kağıtlar Kanunu 

2012 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri, 30.12.2011 gün ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 sayılı Değerli Kağıt Kanunu Genel Tebliğinde açıklandı.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedeli TL

1 – Noter kağıtları:

 

a)Noter kağıdı

6.25

b) Beyanname

6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

12,50

3 – Pasaportlar

62,50

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri

172,00

6 – Nüfus cüzdanları

5,75

7 – Aile cüzdanları

58,00

9 – Sürücü belgeleri

77,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

77,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

77,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

58,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

58,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3,80