Bülten 2011-11 Vergi Levhası

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin Cad.No.26/5 Arda İşhanı Taksim-İstanbul Tel: 0 2122560100 Fax:0212 3612935

                                                                                                                                                               İstanbul,22.05.2011    

BÜLTEN ( E.Ö.
2011/11 )

408 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE
VERGİ LEVHASI ALINMASI VE BULUNDURULMASI ESASLARI

6111 sayılı Kanunun82 nci maddesiyle, vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak tastik ettirilme zorunluluğu
devam ettirilmektedir.

408 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de vergi levhasının elektronik ortamda alınması esası getirilmiştir,

Buna göre;

I-Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

A-Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri,

2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir
Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi
açmış olanlar)

3. Serbest meslek erbabı, Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

B-Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler,

2. Limited şirketler,

3. Eshamlı komandit şirketler,

II-Vergi Levhasının Alınması

Mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan
itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik
ettirilmeyecektir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1
ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdıracaklardır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler vergi
levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

III-Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek
mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

IV-Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

Vergi levhası alan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet
türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinden  yazdıracaklardır.

V-Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

2011 yılı için bu ceza 170 TL’dir.

VI-2011 Yılı Uygulaması

2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik
edilmeyecektir.

Daha önce alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.

2010 yılına münhasır olarak mükellefler yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve belirtilen yerlerde bulunduracaklardır.