Bülten 2011-14 6762 sayılıTTK(Eski) Açısından Defter Kapanış Tastiklerinin Yaptırılmamasının Sonuçları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin C. N.26 K.6 Arda İş Hanı Taksim – İstanbul Tel:0 212 256 01 00-Fx:3612935

Beyoğlu V.D. 6620143918- İstanbul YMM Odası Sicil No:1534 Mühür No:1538

  İstanbul, 10.12.2011

 

                                               BÜLTEN ( E.Ö. 2011/14)

 

6762 Sayılı TTK(Eski) AÇISINDAN DEFTER KAPANIŞ TASTİKLERİNİN YAPTIRILMAMASININ SONUÇLARI

 

Açılış Tasdikine Tabi Defterler

-Yevmiye defteri,

-Defter-i kebir,

-Envanter defteri,

-İşletme defteri,

-Şirketler için karar defteri,

Kullanılmaya başlanılmadan önce notere tasdik ettirilir.

Kapanış Tasdikine Tabi Defterler

-Yevmiye defteri,

-Envanter defteri,

Kapanış tasdikine tabi defterlerden yevmiye defterinin en geç yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar; envanter defterinin ise en geç Mart ayının sonuna kadar envanter işlemleri tamamlanarak Mart ayı sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve kapanış tasdikinin yaptırılması gerekmektedir.

Kapanış Tasdiki Yaptırmamanın Sonuçları

Tasdike tabi defterlerin kapanış tasdikinin yapılmaması halinde bu defterlerin tacirlerin kendi lehlerinde delil olarak kullanılamaz.

-Kapanış tasdikini yaptırmayan tacirlerin ticari defterlerini zayi ettiklerinde, ticaret mahkemesinden “zayi belgesi” alamazlar.

-Süresi içinde tacirler ticari defterlerin kapanış tasdikini yaptırmamışlar ise TTK’ya göre cezai müeyyide ile karşı karşıya kalırlar. Buna göre TTK’nın 67/3. maddesine göre kapanış tasdiklerini yaptırmayanların ağır para cezası ile cezalandırılması söz konusudur. Ancak Kanun’da da cezanın tutarı belirtilmemiştir.

 -İcra İflas Kanunu’nun 310/5. maddesi gereğince, ticari defterlerini gereği gibi tutmayanlar (örneğin kapanış tasdikini yapmayanlar), iflas ettikleri takdirde, taksiratlı müflis sayıldığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 507. maddesi gereğince cezalandırılmaları gerektiğine hükmedilmiştir.

-Ticari defterlerin kapanış tasdiklerini yapmayanların konkordato talepleri de kabul edilmemektedir.

Not: 6102 sayılı Yeni TTK’na göre (2013 yılında ve sonrasında kullanılacak defterler);

1-Bütün defterlerin açılış ve kapanışları noter tarafından yapılacaktır.

2- Defterlerin kapanış tasdiki izleyen faaliyet döneminin altıncı ayına kadar yapılır (6102 sayılı Kanun Madde:64/3).

3-Ticari defterlerin kesin delil olarak sahibinin lehine, aleyhine veya diğer tarafın aleyhine kullanılması durumu ortadan kaldırılmıştır.

Re sen ya da taraflardan birinin istemi üzerine incelenen defterler takdiri delil olarak nitelendirilecektir.

4-Kanun’da öngörülen defterler için açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (6102 sayılı TTK Md 562/I-c).