Bülten 2011-12 Oda Aidatları

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Lamartin C. N.26 K.5 Arda İş Hanı Taksim – İstanbul Tel:0 212 256 01 00-Fx: 0212 3612935

Beyoğlu V.D. 6620143918- İstanbul YMM Odası Sicil No:1534 Mühür No:1538

İstanbul, 19.06.2011

 

BÜLTEN ( E.Ö. 2011/ 12)

         KONU : Oda Aidatları 

TİCARET VE SANAYİ ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK VE MUNZAM AİDATLAR

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” nda oda ve borsa üyelerince ödenecek aidatlarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre; 

Yıllık aidatlar, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

Tarifeler, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Birden fazla odaya kayıt zorunluluğunda olanlardan alınacak yıllık aidat miktarı da yönetmelikte gösterilen usullere göre tespit edilir.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

Şubelere  kayıtlı olan üyeler ise, belirlenen aidatların yarısı kadar ödeme yaparlar.

Yıllık aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir.

İstanbul Ticaret Odasınca 2011 Yılında Uygulanan Yıllık Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT (TL)

Fevkalade

1.000.000

Ve yukarısı

225

1

250.000

999.999

200

2

25.000

249.999

150

3

1.000

24.999

100

4

1

999

85

 

İstanbul Sanayi Odasınca 2011 Yılında Uygulanan  Yıllık Aidat Tarifesi

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Aidat (TL)
Fevkalade

80.000,00 – Yukarısı

330

Birinci

40.000,00 – 79.999,99

310

İkinci

20.000,00 – 39.999,99

290

Üçüncü

10.000,00 – 19.999,99

230

Dördüncü

1,00 – 9.999,99

170

 

Munzam aidat, odalarca her yıl için, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden binde beş (0,005) oranında  tahsil olunur.

Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanır.

Bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemez.

Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar

Munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Hesaplanan munzam aidat 2011 yılı için 7.965 TL’yi geçemez.