Bülten 2012-18 Yatırım İndiriminde % 25 Kısıtlama Uygulamasının Yürütmesinin Durdurulması Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli mali Müşavir

                                                                                      İstanbul,20.02.2012

                                             

BÜLTEN (E.Ö.2012-18)

 

YATIRIM İNDİRİMİNDE % 25 KISITLAMA UYGULAMASININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI HAKKINDA  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Anayasa Mahkemesinin 09.02.2012 gün ve E.2010/93,K.2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı 18 Şubat 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kararda 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(Torba Kanun)un bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olması nedeni Anayasa Mahkemesi’nde açılmış olan davaların yürütmeyi durdurma konuları karara bağlanmıştır.

Bu kararlardan birisi de, 6009 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen,

“Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz.”

biçimindeki cümle, 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu cümlenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, karar verilmiştir.

5479 sayılı Yasanın 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının b bendinde,  31.12.2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarlarının 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebilmesi hükmedilmiştir.  Bu hükümde yer alan üç yıllık kısıtlama Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarihli, E: 2006/95 ve K : 2009/144 sayılı Kararı ile 8.1.2010 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmişti.

İptal edilen hüküm yerine,  yürütmeyi durdurma kararına konu edilen 6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.” hükmü eklenmiştir.

Bu hükmün iptal edilmesiyle ortaya çıkan hukuki durum;

Anayasa Mahkemesi Kararlar geçmişe uygulanamaz. Bu nedenle 2011 yılına ait olup Yürütmenin Durdurulma Kararının yayımlandığı 18 Şubat 2012 tarihinden sonra verilecek beyannamelerde yatırım indiriminin tamamı (%25 sınırlaması dikkate alınmaksızın) indirim konusu  yapılabilecektir.

Bu konuda Maliye Bakanlığının yapacağı açıklamalar da takip edilmelidir.