Bülten 2024

VUK Tebligat Pusulası

BÜLTEN 2024-41

VERGİ USUL KANUNUNCA DÜZENLENECEK TEBLİGAT PUSULASI

18.01.2024 gün ve 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558)’de;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan ve 485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tebligat Pusulası”nı değiştiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:485)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:558) yayınlanmıştır.

Bu tebliğ ekinde yer alan EK:1 ‘de değişen “Tebligat Pusulası” örnekleri yer almaktadır.

İlgili tebliğ ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

19.01.2024