Bülten 2024

2024 YMM Tasdik Hadleri

BÜLTEN (2024-38)

2024 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğindeki hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, anılan Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

30.12.2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 46 Sıra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde, yeminli mali müşavirlerce tasdik raporu düzenlenecek konulara ilişkin usul, esas ve işlemlerde dikkate alınacak hadler belirlenmiştir.

Bu genel tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca  bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecektir.

2024 yılında herhangi bir belirleme yapılmadığından, 2023 Yılı için tespit edilen hadler 2024 yılında aynen uygulanacaktır.

Bu hadler aşağıdadır

A-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ

(TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM  

2022 YILI TL

 

2023 YILI TL

 

2024 YILI TL

29/2 İndirimli Oran 2.533.000 2.600.000 2.600.000
11/1-b Türkiye’de ikamet etmeyenler ve yolcu beraberi

(Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın bu sınırı aşması halinde inceleme raporu veya teminat karşılığı)

   332.000 350.000 350.000
Diğer KDV İadeleri

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9

1.267.000 1.300.000 1.300.000

 

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2022 YILI TL 2023 YILI TL 2024 YILI TL
Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663.000-TL olarak belirlenmiştir. 487.000 663.000 663.000
35 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had 487.000 663.000 1.508.000

 

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2022 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

01.01.2023 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

01.01.2024 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller (KDV hariç) 65.000 65.000 65.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit (KDV hariç) 193.000 195.000 195.000

 Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

12.01.2024