Bülten 2024

2024 Yılında Beyannamelerini Meslek Mensubuna İmzalatacak Mükellefler

BÜLTEN (2024-40)

2024 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2024 yılında bu hadler belirlenmediği için, 2024 yılında uygulanan hadler 2023 yılı için tespit olunan yeniden değerleme oranı olan % 58,46 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2024 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2024 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-2024 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN 2024 YILI DEFTER BİLGİLERİ

2021

TL

2022

TL

2023

TL

AKTİF TOPLAM 18.057.000 40.254.000 63.786.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI 36.104.000 80.487.000 127.540.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri  aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu hadleri aşan mükellefler beyannamelerini YMM’lere tasdik ettirebilirler.

 

B-2024 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERİN DEFTER  BİLGİLERİ

1 II. SINIF TACİRLERDEN 2021

TL

2022

TL

2023

TL

a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 605.000 1.349.000 2.138.000
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 301.000 680.000 1.078.000
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 605.000 1.349.000 2.138.000
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 421.000 939.000 1.488.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2020 Yılı yeniden değerleme oranı %   9,11

2021 Yılı yeniden değerleme oranı %  36,20

2022 Yılı yeniden değerleme oranı % 122,93

2023 Yılı yeniden değerleme oranı %   58,46

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

19.01.2024