Bülten 2024

2024 Yılında VUK’da Uygulanacak Değişiklikler

BÜLTEN 2024-21

2024 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERGİ USUL KANUNUNDAKİ HADLER VE CEZA MİKTARLARINDAN BAZILARI 

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 556 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan 2024 yılında uygulanacak Vergi Usul Kanunundaki had ve ceza miktarlarından bazıları aşağıdadır.

Bu had ve ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken 2023 yılı için tespit edilen % 58,46 yeniden değerleme oranı dikkate alınmıştır.

1-İlanın Şekli (VUK Md.104)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL

2024 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

1-İlanın vergi dairesince yapılması 4.900 17.000
3-İlanın;

-Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

10.900-1.090.00

 

10.090.000 ve üzeri

 

17.000-1.700.000

 

1.700.000 ve üzeri

4- İlanın;

–        Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulur.

10.090 17.000

 2-Tahakkuktan Vazgeçme (VUK.Mükerrer Madde 115)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2024 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Tahakkuktan vazgeçme 129 200

  3-Teminat Tutarı (VUK Md.153/A)

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Teminat Tutarı 440.000 690.000

 4- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Md.177).

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

1-Yıllık  
–  Alış tutarı 890.000 1.400.000
– Satış tutarı 1.270.000 2.000.000
2-Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000 690.000
3-İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000 1.400.000

 5-Fatura düzenleme sınırı (VUK.Md.232).

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Fatura Düzenleme Sınırı 4.400 6.900

 6-Muhtarların karne tasdikinde aldığı bedel (VUK.Md.252).

2023 Yılında

Uygulanacak  Tutar (TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

12,90 20,00

 7-Teminat tutarı (VUK. Mükerrer Md.257).

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

8-5015 ılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılandırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen  ürünleri imal veya ithal edenlerden;,

–          Yeni işe başlayanlar

–          Faaliyeti devam edenler

 

 

 

 

 

 

 28.000.000

280.000.000

 

 

 

 

 

 

 44.000.000

440.000.000

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi  Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 66.000.000 100.000.000

9-Amortismana tabi iktisadi kıymetin değeri

(VUK Md.313).

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2024 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

Doğrudan gider yazılabilecek iktisadi kıymetin değeri 4.400 6.900
 10-Şüpheli Alacak Tutarı

(VUK Md.323)

2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2024 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

8.900 14.000

 

 11-En az ceza haddi(VUK Md.323)
2023 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

2024 Yılında

Uygulanacak

Tutar (TL)

– Damga vergisinde

– Diğer vergilerde

55

110

87

170

 12-Usulsüzlük Cezaları

2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

Birinci derece usulsüzlükler(VUK Md.352)  
1- Sermaye şirketleri 700 1.100
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420 660
3 – İkinci sınıf tüccarlar 210 330
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95 150
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 55 87
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 26 26
İkinci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri 370 580
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210 330
3 – İkinci sınıf tüccarlar 95 150
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55 87
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 26 40
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 15 23

 13-Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Md.353)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) 2023 Yılında

Uygulanan Tutar (TL

2024 Yılında

Uygulanan Tutar (TL)

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 2.200 3.400
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 1.700.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 2.200 3.400
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 110.000 170.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.110.000 1.700.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.100 1.700
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000 40.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300 2.000
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

4.200

 

 

840.000

 

6.600               

 

 

1.300.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500 8.700
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200 6.600
11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellefler adına

– Alt sınır

– Üst sınır

 

 

150.000

1.500.000

 

 

230.000

2.300.000

 14- Damga Vergisinde (VUK Md.355)

Damga Vergisinde 2023 Yılında

Uygulanan

Tutar (TL

2024 Yılında

Uygulanan Tutar (TL)

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9 14

 15-Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 107/A,256, 257 ve mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun  98/A maddesi hükmüne  uymayanlar için ceza 2023 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

2024 Yılında

Uygulanan Tutar(TL)

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500 11.800
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700 5.800
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900 3.000
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400 6.900
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200 3.400
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180 1.800
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara  uymayanlara (üst sınır) 2.800.000 4.400.000
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000 8.700.000

  10-İzaha Davet

Madde 370 İzaha Davet 2023 Yılında

Uygulanan Miktar(TL

2024 Yılında

Uygulanan Miktar(TL)

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (VUK.370 İzaha Davet) 320.000 500.000
Ek Madde 1-Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri 23.000 üzeri
Ek Madde 1-376 ıncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 ve altı 23.000 ve altı
Ek Madde 11- Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri 23.000 üzeri

556 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 31.12.2023