Bülten 2024

2024 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi

BÜLTEN (2024-20)

2024 YILINDA UYGULANACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI 

30 Aralık 2023 gün ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 22 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde;

“(1)-13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için %58,46 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2024 tarihinden itibaren 400,00 TL olarak uygulanacaktır.”

denilmiştir.

İlgili tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 31.12.2023