Bülten 2023

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

BÜLTEN 2023-114

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Kasım ayında yayınladığı “Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü”nü yayınlamıştır.

Bu broşürde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre; sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların istisnası yer almaktadır.

Bu kazanç, gelir vergisi vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2023 yılı için 1.900.000 TL) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin olarak detaylı açıklamalar 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Söz konusu Broşürde;

  • İstisnanın kapsamı,
  • İstisnadan kimlerin faydalanabileceği,
  • İstisnadan faydalanma şartları,
  • İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin nereye ve nasıl başvuru yapabilecekleri,
  • İstisna kapsamında hesaba yatırılan ödemelerden bankalarca yapılacak %15 oranında tevkifata ilişkin işlemler,

gibi konularda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Söz konusu broşüre ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.11.2023