Bülten 2023

Çevre Kanununa Göre 2023 Yılında Özel Çevre Bölgeleri Dışındakilere Uygulanacak Cezalar

BÜLTEN (2023-40)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2023 YILINDA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNE İLİŞKİN OLANLAR DIŞINDAKİLERE UYGULANACAK PARA CEZASI

14 Ocak 2023 tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan” 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)” de;

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre; bu kanunun 9 uncu maddesinin;

– a bendinde belirtilen “Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çeşitliliği koruma ve kullanım esasları, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.” hususlarına aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere,

– d bendi “Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plân ve projelerin hangi bakanlıkça hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara,

– e bendinin ikinci paragrafı “Sulak alanların korunması ve yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar,

– f bendinde belirtilen “Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.”

esaslara ve yasaklara aykırı davrananlara 20.000 Türk Lirası (2023 yılı için109.593 TL),

(e) bendinin birinci paragrafına “Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir.” aykırı davrananlara,

100.000 Türk Lirası (2023 yılı için 1.221.763 TL) idarî para cezası verilir.

İlgili tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

15.01.2022