Bülten 2023

Bağımsız Denetimin Önemi

BÜLTEN 2023-99

KGK’NUN BAĞIMSIZ DENETİMİN ÖNEMİ BROŞÜRÜ

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) hazırladığı “Bağımsız Denetimin Önemi”  isimli broşürde, iyi işleyen sermaye piyasaları ve ticari hayatın ekonomi açısından önemi ile sermaye piyasaları ve ticari hayatın etkin ve güvenilir şekilde işlemesinin sağlanmasında önemli bir faktör olan bağımsız denetimin faydaları ve gerekliliği ele alınmaktadır.

Bu broşüre göre:

Bağımsız denetimin sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir:

  • Bağımsız denetim raporları, şirketlerin finansal durumunu tarafsız ve nesnel bir biçimde ortaya koyar.
  • Bağımsız denetim sonucunda verilen görüş, finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olduğu konusunda makul bir güvence sağlayarak finansal tablo kullanıcılarının doğru ve sağlıklı karar almalarına imkân tanır.
  • Şirket yöneticilerinin, şirketteki muhtemel yanlışlıklar, usulsüzlükler, eksiklikler ve mevzuata uyumsuzluklar hakkında zamanında bilgi sahibi olarak çeşitli önlemler almalarını sağlayarak, şirket faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması konusunda şirkete katkıda bulunur.
  • Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunur.
  • Usulsüzlüklerin en aza indirgenerek vergi gelirlerinin artırılması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması, sağlıklı planlamalar yapılması ve doğru kaynak tahsisi kararlarının verilmesi konularında devlete katkıda bulunur.
  • Ücret ve temel işçi haklarının belirlenmesi gibi süreçlerin güvenilir şekilde yürütülmesine, kredi kuruluşlarının kredi tahsisi konusunda doğru kararlar vermesine ve şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.

Sözü edilen Broşür’e ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.09.2023