Bülten 2023

2023 Değerli Kağıt Bedelleri

BÜLTEN (2023-12)

2023 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer)  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Müdürlüğünün 79 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2023 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir. Bu tabloya 2022 yılı bedelleri de tarafımızca yerleştirilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  2021 Yılı

Bedeli (TL)

2022 Yılı

Bedeli (TL)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 25,00 55,00
b) Beyanname 25,00 55,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50,00 110,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 225,00 501,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 160.00 356,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

37,50

 

 

83,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

37,50

 

83,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00  

166,00

7 – Aile cüzdanları 200,00 445,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 280,00 624,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00 624,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 250,00 557,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 210,00 468,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00 33,00
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 20,00 83,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 160,00  356,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 160,00  356,00

Bu tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2022 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

79 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023