Bülten 2023

Ek MTV Genel Tebliği (Seri No 1)

BÜLTEN 2023-90

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

15/7/2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme Kanunun yayımı tarihi olan 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No:1) de kanunda yer  alan maddeler hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Verginin konusu

Ek MTV’nin konusuna, 197 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan

(I-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri)),

(I/A-Elektik motoru olan taşıtlar),

(II-Minibüs, Panel van ve motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri) ve,

(IV-Uçak ve helikopterler,)

sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 7456 sayılı Kanunun yayımlandığı 15/7/2023 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar girmektedir.

Ek MTV, söz konusu taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için alınacaktır.

Verginin mükellefi

Ek MTV’nin mükellefi, bu Kanunun yayımlandığı 15/7/2023 tarihinde 197 sayılı Kanun kapsamında motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

İstisnalar

197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek MTV için de geçerlidir.

Bunlara ilave olarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

-Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,

-Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,

-Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,

-Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar

ek MTV’den istisnadır.

Tahakkuk ve ödeme

Ek MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 7456 sayılı Kanunun yayımı tarihinde, bu tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7456 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ilgili vergi dairesince, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar ek MTV tahakkuk edecektir. Tahakkuk eden ek MTV iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

Ancak, 2023 yılının son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek MTV’si de, altı aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Diğer hususlar

 1- 7456 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023’e kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri ek MTV’nin mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek MTV ödeyeceklerdir.

2- 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri (Bildirme ve sorumluluk) ek MTV hakkında da uygulanacak olup, bu kapsamda;

a) Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecektir.

b) Ek MTV ödenmemiş veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır.

3- Ayrıca, ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılmayacaktır.

4- Ek MTV’ye ilişkin 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde hüküm bulunmayan diğer hâllerde 197 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

29.07.2023