Bülten 2023

Deprem Bağış ve Yardımlarında Vergi İndirimi

BÜLTEN (2023-52)

DEPREM BAĞIŞ VE YARDIMLARINDA VERGİ İNDİRİMİ

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) 6 Şubat günü yaşanan deprem nedeniyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi  mükellefleri tarafından yapılacak nakdi (Para) ve mal (Ayni) yardımların vergi matrahında nasıl indirilebileceği aşağıda açıklanacaktır.

1-Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılacak Bağış ve Yardımlar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89 uncu maddesi hükmüne göre, Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aynı maddenin 10 uncu fıkrası gereği, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve  nakdi bağışların tamamı gelir vergisi matrahından indirilir.

Aynı şekilde, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e maddesinde de, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilir.

3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülmektedir.

Nakdi bağışların indirilebilmesi için,  Afat tarafından verilecek bağış makbuzunun veya Afat’ın banka hesaplarına yatırılmış ise banka dekontunun alınması şarttır.

Ayni bağışlarda ise  bağışlanan malların listesinin Afat tarafından onaylanması ve bağış makbuzu alınması gerekir.

2-Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış ve Yardımlar

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannamesinde bildirilecek gelirlerden  indirimleri yapılabilir (GVK Md.89/11-KVK.Md .10/1f)

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye  Yeşilay Cemiyetine yapılan ayni bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannamesinde bildirilecek gelirlerden  indirimleri yapılabilir.(GVK.Md 89/4-KVK Md.1/c)

3- Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bağış ve Yardımlar

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannamesinde bildirilecek gelirlerden  indirimleri yapılabilir.(GVK.Md 89/4-KVK Md.1/c)

4-Diğer Hususlar

Bağış ve yardımlar ilgili dönem kazancından indirilir.

– Bağışlanan ayni yardımlar maliyet bedeli veya kaydi değeri ile fatura edilir.

– Bedeli bilinmiyor ise takdir komisyonunca belli edilen değeri esas alınır.

– Yukardaki kurum ve kuruluşlara yapılan ayni bağışlar için düzenlenen faturalarda KDV, KDV Kanunu 17/2b maddesi gereğince istisna olduğundan faturalarda KDV olarak yer almaz. KDV bedele dahil edilir. Tamamı bağış ve yardım gideri olarak yazılır. Bu KDV’nin indirimi yapılmaz.

– Stoklardan çıkarılan ayni bağışlar kanunen kabul  edilmeyen gider yazılmalı ve gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde bu şekilde matrahta yer almalıdır. Daha sonra beyannamede matrahtan indirilmelidir.

– İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kazanç, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.02.2023