Bülten 2023

Motorlu Taşıt Ticaretinde Teminat Uygulaması

BÜLTEN (2023-41)

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPAN MÜKELLEFLERİN TAHSİL ETTİĞİ ÖTV’NİN TEMİNATININ USUL VE ESASLARI

14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 545 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi düzenlenmek suretiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisi verilmiş olup, söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Teminat kapsamına giren mükellefler

1. Münferit ithalatçılardan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların ithalatını yapanlar.

. Bu kapsamındaki münferit ithalatçıların bayileri.

. Münferit ithalatçıların bayileri ile bayilik sözleşmesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler.

2. Distribütörler ile bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için teminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Distribütörlerin, aynı zamanda münferit ithalatçı statüsünde bulunmaları, teminat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt temin eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bu uygulama kapsamında bulunmamaktadır.

Münferit ithalatçılarda teminat uygulaması

Teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçıların Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi olan taşıtları, ÖTV ödemeksizin ithal edebilmeleri ancak Belge sahibi olmaları ve bu Tebliğe uygun teminat vermeleri durumunda mümkündür.

Belge talebinde bulunan münferit ithalatçıların koşulları

1. Asgari beş milyon Türk lirası ödenmiş sermayeye sahip olmak,

2. Başvuru tarihinden önceki üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmek,

3. Asgari beş işçi/personel çalıştırmak,

4. Hakkında, Belge talep tarihinden önceki son beş yıl içerisinde; sahte/yanıltıcı belge kullanıldığına/düzenlendiğine ve/veya gümrük idarelerince adli işlem yapılması gerektiği mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin veya ithalat işleminin olduğuna dair tespitte bulunulmamış olmak,

5. Talep tarihi itibarıyla vergi borcu bulunmamak.

koşullarının tamamını birlikte sağlaması gerekmektedir. 2023 yılı için 66.000.000 TL teminat verilmesi durumunda belge sahibi olunabilecektir.

Bayiler bakımından teminat uygulaması

1. Teminat vermekle yükümlü bulunan münferit ithalatçılar ile aralarında bayilik ilişkisi tesis etmiş olanlar ve bunların bayileri tarafından, 2023 yılı için 66.000.000 TL teminat verilir.

2.Teminat süreci tamamlanmadan 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların münferit ithalatçılar ile sözleşmesi bulunan bayileri veya bu bayilerin bayileri arasında satılmak amacıyla ÖTV ödenmeksizin teslimi mümkün bulunmamaktadır.

3. Münferit ithalatçılar ile sözleşmesi bulunan bayiler veya bu bayilerin bayileri tarafından teminat yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, bu bilgiler söz konusu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesince, o günün akşamına kadar durumlarına göre Vergi Dairesi Sistemine işlenir. Bu Tebliğde yer alan yükümlülüklerin ihlalinin tespiti veya teminat yükümlülüğünün ihlali durumunda aynı Sisteme iptal kaydı düşülmek suretiyle işlem tesis edilir.

İlgili tebliğde, teminat verme zamanı ve yeri, alınacak teminat, alınan teminatın iadesi, bildirim yükümlülüğü, ceza uygulaması ve diğer hususlar konusunda ilgili genel tebliğe ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.01.2023