Bülten 2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlerin Vergi Dairesine Bildirimi

BÜLTEN (2023-44)

TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLEN İŞLEMLERİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMİ

18 Ocak 2023 tarih ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ” Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)”  da;

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen 170/A maddesinde yer alan;

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim:
Madde 170/A

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmüyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak, 19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ ekindeki tabloda yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edileceği, bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmadığı kararlaştırılmıştır.

Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mezkûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

İlgili genel tebliği ve eki olan “Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Gereken İşlemler”  “Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmasına Gerek Olmayanlar” tablosu için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

18.01.2023