Bülten 2023

KDV Asgari KDV İade Tutarı ve Dolmuş İşletmelerinde Hasılat Esaslı KDV Uygulaması

BÜLTEN (2023-47)

KDV İADESİNDE İADE TALEBİNDE BULUNABİLECEK ASGARİ TUTAR VE HASILAT ESASLI VERGİLEMEDE KDV UYGULAMASI

28 Ocak 2023 tarih ve 32067 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  eki olarak yayınlanan Kararda;

1. Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan Katma Değer Vergisi iadelerinde iade miktarının en az 2.000 TL olacağı belirlenmiştir.

Buna göre 2.000 TL’nin altındaki iadeler yapılmayacak, 2.000 TL’nin üzerinde olan iadelerin 2.000 TL’yi aşan kısmı iade edilebilecektir.

İade yapılabilecek KDV konularına örnek olarak ; Katma Değer Vergisi Kanununun 32 inci maddesinde yer alan istisna  konuları: mal ve hizmet ihracatı istisnası (Md.11),  araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisnası (Md.13), transit taşımacılık (Md.14),  uluslararası ilişkiler nedeniyle oluşan teslim ve hizmet istisnaları (Md.15), ile aynı kanunun 9/1 maddesindeki kısmi tevkifat, 29 uncu maddedeki indirimli oran uygulamalarından doğan KDV  iadelerini gösterebiliriz.

Bu hüküm, yayım tarihini (2023 Ocak ayı)  izleyen aybaşından (1 Şubat 2023) itibaren uygulanacaktır.

2. 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetini veren ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri münhasıran il sınırları içinde, otobüsle yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin  3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin münhasıran il sınırları içinde  yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin KDV de aynı esaslara tabi olup hasılatlarına uygulanacak KDV oranı %1,5 uygulanacaktır.

Bu konuda daha fazla bilgi için  Cumhurbaşkanı Kararlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.01.2023