Bülten 2023

2023 YMM Tasdik Hadleri

BÜLTEN (2023-34)

2023 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

UYGULAYACAĞI  TASDİK HADLERİ

YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler; Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, anılan Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.

2023 yılında herhangi bir belirleme olmadığı takdirde uygulanacak hadler, 2023 Yılı için tespit edilen hadler, yeniden değerleme haddi olan % 122,93 (yüzyirmi iki virgül doksan üç) oranında artırılarak aşağıda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

A-TAM TASDİK KAPSAMI

TAM TASTİK SINIRI 2021 YILI TL 2022 YILI TL  2023 YILI TL
Aktif Toplam 13.258.000 18.057.000 40.254.000
Net Satışlar Toplamı 26.508.000 36.104.000 80.487.000

Bu hadlerden birisinin aşılması halinde tasdik kapsamına girer.

B-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)

İADE DOĞURAN İŞLEM  

2021 YILI TL

 

2022 YILI  TL

 

2023 YILI TL

11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 930.000 1.267.000 1.300.000
29/2 1.860.000 2.533.000 2.600.000
11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın bu sınırı aşması halinde inceleme raporu veya teminat karşılığı) 244.000    332.000 350.000

 

C-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADELERİNDEKİ LİMİTLER

2022 YILI  TL 2023 YILI TL
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti  

681.000

 

1.518.000

 

D-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 01.01.2022 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

01.01.2023 Tarihinden İtibaren

Düzenlenen Belgeler TL

Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller (KDV hariç) 65.000 65.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit (KDV hariç) 193.000 195.000

 

E-İNDİRİMLİ ORAN LİMİTİ

 

2021 YIL TL

 

2022 YILI TL

 

2023 YILI TL

İade yapılabilmesi için aşılması gereken limit 18.900 25.700 57.300

 

F-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2021 YILI TL 2022 YILI TL 2023 YILI TL
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 487.000 663.000 1.478.000
Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663.000-TL olarak belirlenmiştir. 487.000 663.000 663.000
35 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had 487.000 663.000 1.508.000

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.01.2023