Bülten 2023

2023 Yılında Beyannamelerini Meslek Mensubuna İmzalatacak Mükellefler

BÜLTEN (2023-33)

2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUPLARINA İMZALATMA KAPSAMINDA OLAN VE OLMAYAN MÜKELLEFLER

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadler,3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2023 yılında bu hadler belirlenmediği için, 2023 yılında uygulanan hadler 2022 yılı için tespit olunan yeniden değerleme oranı olan % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Buna göre 2023 yılında uygulanacak hadler aşağıdadır.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2023 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak kendileri beyannamelerini vergi dairesinden şifre alarak verebilirler.

A-2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN 2022 YILI DEFTER BİLGİLERİ

2020

TL

2021

TL

2022

TL

AKTİF TOPLAM 13.258.000 18.057.000 40.254.000
NET SATIŞLAR TOPLAMI 26.508.000 36.104.000 80.487.000

 

37 ve 41 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğine göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri  aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.  Bu hadleri aşan mükellefler beyannamelerini YMM’lere tasdik ettirebilirler.

 

B-2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLERİN DEFTER  BİLGİLERİ

1 II. SINIF TACİRLERDEN 2020

TL

2021

TL

2022

TL

 
a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 444.000 605.000 1.349.000
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 221.000 301.000 671.000
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 444.000 605.000 1.349.000
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 309.000 421.000 939.000

 

Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not:

2018 Yılı yeniden değerleme oranı %  23.73

2019 Yılı yeniden değerleme oranı %  22,58

2020 Yılı yeniden değerleme oranı %   9,11

2021 Yılı yeniden değerleme oranı %  36,20

2022 Yılı yeniden değerleme oranı %122,93

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.01.2023