Bülten 2022

Vergi İade Alacaklarının Mahsubu

BÜLTEN 2022-193

VERGİ İADE ALACAKLARININ MAHSUBUNA İLİŞKİN REHBER

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2022 Aralık ayında yayınlanan  Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber” detevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri ile Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağının hangi şartlarda mahsubunun gerçekleşeceği ve hangi borçlara mahsup edilebileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

Yapılmış olan açıklamalar aşağıdaki ana başlıklar altındadırBu rehberdeki başlıkların açıklamaları için aşağıdaki  web adresine tıklanmalıdır.

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN KAYNAKLANAN İADE ALACAKLARININ MÜKELLEFLERİN BORÇLARINA MAHSUBU

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Mahsuben İade

1.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsubu

1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben İade

1.1.3. Nakden İade Aşamasına Gelmiş Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin İadesi

1.2. Geçici Verginin Mahsuben İadesi

1.2.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

1.2.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben İade

1.2.3. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

1.3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri

İKİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİNDEN KAYNAKLANAN İADE ALACAKLARININ MÜKELLEFLERİN BORÇLARINA MAHSUBU

1. Katma Değer Vergisi İade Talebi

1.1. Mahsuben KDV İadesine Konu Edilebilecek Borçlar

1.1.1. Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup

1.1.2. İthalde Alınan Vergilere Mahsup

1.1.3. SGK Prim Borçlarına Mahsup

1.2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Mahsup Edilebilecek Borçlar

1.3. KDV Alacağının Nakden İadesi

Vergi İade Alacaklarının Mükelleflerin Borçlarına Mahsubu Rehberi İçin Tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

23.12.2022

 

Mükelleflerin Vergi Dairesinden Olan İade Alacaklarını Mahsup Edebileceği Borçlara İlişkin Özet Tablo
Yasal Düzenleme Mükelleflerin Vergi Dairelerince Takip Edilen Tüm Vergi Borçlarına SGK’ya Olan Sigorta Primi ve Diğer Borçlarına Gümrük İdaresince İthalde Alınan Vergilere Üçüncü Kişilerin Vergi Borçlarına Diğer
Gelir ve Kurumlar Vergisinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi Evet Hayır Hayır

 

Evet

(Sadece ortağı bulundukları adi ortaklık ve kollektif şirketler ile iş ortaklıklarının müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına)

 
Geçici Verginin Mahsuben İadesi Evet Evet* Evet* Evet*  
Gelir ve Kurumlar Vergisinde Vergi Hatalarından Kaynaklanan İadelerin Mahsubu Evet Evet* Evet* Evet*  
Katma Değer Vergisinden Kaynaklanan İade Alacağının Mahsubu (İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan İade Alacakları Hariç) Evet

(ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)

Evet Evet

(ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)

Hayır**  
İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Alacağının Mahsubu Evet

(ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç. Ancak ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsubu mümkündür.)

Evet Evet

(ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç. Ancak ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsubu mümkündür.)

Hayır** Evet

(%51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçları i̇le organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, i̇nternet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara i̇lişkin borçları)

6183 sayılı AATUH Kanuna Göre Nakden İade Aşamasına Gelmiş Vergilerin Mahsubu Evet Evet Evet Hayır  
(*) 252 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, geçici vergiler ile vergi hatasından kaynaklanan iadeler nakden iade edilebilir aşamaya geldiği anda üçüncü kişilere/SGK veya Gümrük İdarelerine olan borçlara mahsup edilebilecektir.

(**) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca, mahsup sonrası alacağın nakden iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin bölümündeki açıklamalara göre üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup edilebilecektir