Bülten 2022

Gerçek Faydalanıcı Beyanı Özel Usulsüzlük Cezası

BÜLTEN 2022-162

GERÇEK FAYDALANICI BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN VEYA EKSİK YERİNE GETİRENLERE UYGULANACAK CEZA

Gerçek Faydalanıcıya ilişkin bildirim yükümlülükleri, 13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenerek 13.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir(Ek.1).

23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 541 Sıra No.lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği ile (Ek.2), 01.10.2022 tarihinden itibaren gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının(2022 yılı için 3.400 TL) 3 katı uygulanacağı esası getirilmiştir.

Ekler:

Ek.1-

Ek.2-

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

26.09.2022