Bülten 2022

İzaha Davet Broşürü

BÜLTEN 2022-155

İZAHA DAVET UYGULAMASI BROŞÜRÜ

İzaha davet, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre;

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

Yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını  ( 1.1.2022’den itibaren 148.000 TL) geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, yapılacak ön tespitin ve/veya izaha davetin şekli ve kapsamını, davet yapılacakları, yapılan izahın değerlendirme süresini, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) bu yetkisine dayanılarak 30.07.2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 519 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Daha sonra Ağustos 2022 tarihinde, izaha davet uygulaması hakkında yayımlanan 519 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde “İzaha Davet Uygulaması Broşürü” hazırlanmıştır.

Bu broşürde aşağıdaki konularda açıklamalar bulunmaktadır.

 1. İzaha Davet Uygulaması Nedir?
 2. İzaha Davet Uygulamasının Mükelleflere Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?
 3. Mükellefler İzaha Davet Uygulamasına Başvuru Yapabilirler mi?
 4. İzaha Davet Uygulamasında Yapılan Ön Tespit Nedir?
 5. Ön Tespitin Şartları Nelerdir?
 6. Ön Tespit Konusu Hakkında İhbar Olması Durumunda Yapılacak İşlem Nedir?
 7. Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?
 8. İzaha Davetin Kapsamı Nedir?
 9. İzaha Davet Edilen Mükellefler Ne Yapmalıdır?
 10. Yapılan İzahın Değerlendirilmesi Sonucunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?
 11. İzaha Davet Kapsamında Verilecek Beyannamelerde Yapılacak İşlemler Nelerdir?
 12. Kaçakçılık Fiilleriyle Verginin Ziyaa Uğratılmış Olabileceği Hallerde Haklarında Ön Tespit Yapılan Mükellefler İzaha Davet Edilebilir mi?
 13. İndirimli Kesilen Ceza İçin Mükellefler Cezada İndirim veya Uzlaşma Talep Edebilirler mi?
 14. İndirimli Ceza Koşullarını Taşımayan Mükelleflerin Beyanname Vermeleri Durumunda Uygulanacak Ceza Nedir?
 15. Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergi Süresinde Ödenmezse Ne Olur?

Sözü edilen Broşür için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

10.08.2022