Bülten 2022

Finansal Bilgilerin Otomatik Değişimi Broşürü

BÜLTEN 2022-58

FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN

VERGİ AMAÇLI OTOMATİK DEĞİŞİMİ BROŞÜRÜ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ve AB’nin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergi uygulamalarında şeffaflığın sağlanmasına dönük çalışmaları sonucunda, “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi”ni oluşturmuştur.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamının yanı sıra toplam 144 ülkenin taraf olduğu Sözleşme, 2011 yılında Türkiye tarafından da imzalanmış, Kanunlaşma ve onay sürecini tamamlayarak 2018 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşmenin uygulama anlaşması niteliğini taşıyan ve 25 Eylül 2021 itibarıyla toplam 114 ülkenin taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nı da Türkiye, 2017 yılında imzalamış ve 2019 yılında onaylamıştır.

Anlaşmaya göre; taraf ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp, otomatik olarak her yıl ilgili ülkeyle paylaşma yükümlülüğünü üstlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ocak 2022 tarihinde yayınladığı “Finansal Hesap Bilgilerinin  Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Broşürü”ndeki açıklamalar.

 Otomatik Paylaşım Kapsamına Giren Bilgiler

nezdindeki,

 Mevduat hesapları,

 Saklama hesapları,

 Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,

 Nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve

 Düzenli ödeme sözleşmelerine,

ilişkin finansal hesap bilgilerinin paylaşılması gerekmektedir.

Değişime tabi tutulan bilgiler;

 Hesap sahibinin adı ve soyadı,

 Adresi,

 Yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası,

 Doğum yeri ve tarihi,

 Hesap numarası,

 Yıl sonu hesap bakiyesi ya da değeri,

 Hesaba yıl içinde ödenen faiz ve temettü gibi gelirleri ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı,

gibi bilgilerden oluşmaktadır.

Hesap hareketleri detayı ile gayrimenkul ve taşıt bilgileri, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında değildir.

Türkiye Otomatik Bilgi Paylaşımını Ne Zaman Yapacaktır.

 Anlaşma çerçevesinde, 2017 yılında bazı ülkelerce ilk bilgi değişimi yapılmaya başlanmış; 2020 itibariyle de 100’den fazla ülke ve idare Anlaşma veya ikili düzenlemeler çerçevesinde bilgi değişimi yapmıştır. Ülkemiz dışındaki tüm G20 ve OECD üyesi ülkeler de kendi aralarında hâlihazırda bilgi değişimine başlamışlardır.

Türkiye ise ihtiyaç duyulan idari ve yasal çalışmaları tamamlamak ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek saikiyle, uzun bir geçiş dönemi öngören daha geç bir takvimi tercih etmiş; bu çerçevede, AB ile gerçekleştirdiği yoğun müzakereleri takiben otomatik bilgi değişimi takvimini daha ileri bir tarihe ertelemişti.

Bu çerçevede uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bilgilerin karşılıklı olarak paylaşımına 2021 yılı içerisinde başlanmış olup söz konusu paylaşım büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2021 yılına ilişkin bilgilerin ise bilgi değişimi takvimine uygun olarak 30 Eylül 2022 tarihine kadar paylaşılması öngörülmektedir.

Sözü edinilen broşür için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.01.2022