Bülten 2022

Basit Usulde Mükelleflerin Gelir Vergisi Rehberi

BÜLTEN 2022-68

KAZANÇLARI BASİT USULDE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERDE

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI REHBERİ

Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Böylece basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” hazırlanmıştır.

Bu Rehberde:

  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası,
  • Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları,
  • Basit usulden yararlanamayacak olanlar,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerde defter-beyan sistemi,
  • Basit usule tabi mükelleflere ilişkin diğer hususlar,

Konular hakkında açıklamalar bulunmaktadır.

Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

15.02.2022