Bülten 2022

2022 Yılı Vergi Yargısı Parasal Sınırları

BÜLTEN 2022-42

2022 YILINDA VERGİ YARGISINDA UYGULANACAK PARASAL SINIRLAR

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) hükümleri vergi yargılamasını da kapsadığından İYUK’da yer alan parasal sınırlar vergi yargılamasında da uygulanmaktadır.

Bu parasal sınırlar, İYUK ek.1 inci maddesine göre, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı % 36,20, 2021 parasal sınırlarına uygulanarak 2022 yılı parasal sınırlar belirlenmektedir.

Buna göre, 2022 yılında vergi yargısında uygulanacak parasal aşağıdadır.

VERGİ YARGISINDA PARASAL SINIRLARI
  2021 yılı TL 2022 yılı TL
Vergi mahkemesinde tek bir hakim tarafından çözümlenen davalarda parasal üst sınır.2576 sk Md.7 57.000 77.000
Tek bir hakimle verilen kararlardan kesin olup istinaf yolu kapalı parasal üst sınır.İYUK Md. 45 7.000 9.000
İstinaf mahkemesi kararlarından kesin olup Danıştay’a temyiz yoluyla gidilemeyen kararlarda parasal üst sınır. İYUK Md.46 192.000 261.000
Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal ve belirlenen sınırı aşan tam yargı davaları ile tarh edilen belirlenen sınırı aşan vergi davalarında, duruşma talebi yapılabilir. İYUK Md.17 57.000 77.000

Notlar:

1-Vergi mahkemesinde açılan davalarda, davanın açılış tarihindeki yılı para sınırı dikkate alınacaktır.

2-Tek hakimin kararının kesin olma sınırı, karar tarihindeki para sınırına göre belirlenecektir.

3- Vergi mahkemesi kararlarında kesinleşme sınırı üzerindeki kararlar için istinaf mahkemesine gidebilecektir.

4-İstinaf mahkemesince verilen kararlarda üst sınır altındaki kararlar için Danıştay’da temyiz yapılamayacak, bu tutarı geçen kararlar için Danıştay’da temyiz davası açılabilecek.

5-Davalardaki Parasal sınırlarda; vergi, ceza, gecikme zammı ve gecikme faizi toplanarak dikkate alınacaktır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

04.01.2022