Bülten 2022

İhracat ve Üretimde KV İndirimi

BÜLTEN 2022-108

20 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

İHRACAT İLE ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN KURUMLARDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

14 Mayıs 2022 tarih ve 31838 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:20)” de;

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32 nci maddesine eklenen 7, 8 ve 9 uncu fıkralar açıklanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 maddesine eklenen fıkralar aşağıdadır.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

Bu hükümler, 01.01.2022 tarihinden  itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu hükümlerle ilgili olarak  20 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklama başlığı ve alt başlıklar aşağıdaki gibidir. Alt başlıklarda genel olarak uygulama örnekleri de bulunmaktadır.

İhracat yapan kurumlar ile üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması:

–  Kapsam ve yararlanacak olanlar.

–  Kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasının şartları.

–  İndirimin uygulanacağı dönem.

–  İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması.

–  Üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması.

–  İhracat ve üretim faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması.

–  İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının ticari bilanço karından büyük olması halinde kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması.

–  İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın bir kısmının Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında (Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si )indirime konu edilmiş olması halinde uygulama.

 Üretim veya ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi halinde uygulama.

–  Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda 1 puan indirim uygulaması.

–  İndirimli kurumlar vergisinden yararlanılması halinde uygulama.

–  Genel giderlerin dağılımı.

–  Münhasıran üretim veya ihracat kazançlarına isabet eden kur farkı ve diğer gelirlerin durumu.

İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

16.05.2022